Por que debemos animar ao voto nas Eleccións Europeas desde as entidades do Terceiro Sector de Acción Social?

Comentarios desactivados en Por que debemos animar ao voto nas Eleccións Europeas desde as entidades do Terceiro Sector de Acción Social? 178
Comparte!
Segundo o Eurobarómetro publicado en abril do 2024, os temas que máis preocupan á cidadanía europea son a pobreza e a exclusión social e a saúde pública.
Desde EAPN presentamos un dodecálogo de doce grandes demandas de cara unha Europa máis social e libre de pobreza.
Celebraremos un webinar sobre este tema, que busca facer un chamamento ás entidades do TSAS para acadar a maior participación posible nas eleccións do 9 de xuño.

 

 

O vindeiro 9 de xuño celébranse as eleccións ao Parlamento Europeo, unhas eleccións que marcarán as políticas públicas comunitarias dos próximos anos e, polo tanto, os dereitos e o benestar de millóns de persoas.

No imaxinario colectivo, téndese a crer que a pobreza é un problema residual nunha rexión rica como é Europa. Sen embargo, as taxas de pobreza e exclusión social no continente son altas e constantes. Segundo os últimos datos publicados por Eurostat, a pobreza e a exclusión social afectan ao 21,6 % da poboación europea, 95,3 millóns de persoas.

Tras estas cifras atópase a crúa realidade de persoas con nomes e apelidos que cada día ven vulnerados os seus dereitos en aspectos tan básicos como a garantía de ingresos, o acceso a unha vivenda axeitada, a servizos públicos ou a un emprego digno.

 

Temas que preocupan á cidadanía Europea

Segundo o Eurobarómetro de abril de 2024 un terzo da poboación da UE considera que a loita contra a pobreza e a exclusión social (33%) e a saúde pública (32%) constitúen os principais temas aos que se deben dar prioridade desde o Parlamento Europeo. Es España, a saúde pública é o tema que produce maior inquedanza seguido da pobreza e a exclusión social.

Malia que as medidas sociais aplicadas a nivel europeo e estatal fronte á pandemia da COVID-19 e para facer fronte aos efectos da inflación e da guerra en Ucraína foron moi diferentes á vía de austeridade de 2008 -apostando por unha vía de dereitos-, o certo é que a pobreza e a exclusión social seguen a ser un problema pendente.

O futuro Parlamento Europeo debe ter como prioridade inmediata as necesidades urxentes e emerxentes, adoptando medidas redistributivas e de xustiza social cun maior alcance, para evitar que a desigualdade, a pobreza e a discriminación sigan crecendo a niveis intolerables.

 

Políticas e fondos imprescindibles contra a pobreza e a exclusión social en Galicia

A Unión Europea conta con instrumentos para loitar contra a pobreza, como o Piar Europeo de Dereitos Sociais lanzado en 2017, que establece 20 principios básicos centrados en garantir unhas condicións de vida dignas para a cidadanía agrupados en 3 grandes áreas: a igualdade de oportunidades e de acceso ao mercado laboral, a protección e inclusión social adecuada, e condicións de traballo xustas e seguras.

Por outra banda, existe Carta Social Europea, que se trata dun tratado do Consello de Europa que consagra dereitos humanos e liberdades fundamentais.

Comparte o mesmo espírito que o Piar de Dereitos Sociais e inclúe disposicións sobre o dereito ao traballo, á seguridade social, á protección social e á igualdade de oportunidades e de trato no ámbito laboral, e conta cun organismo que supervisa o cumprimento do seu contido (Comité Europeo de Dereitos Sociais).

Dende o ingreso de España na entón denominada Comunidade Europea no ano 1986, baixo a premisa de acadar un verdadeiro equilibrio territorial entre as rexións parte da mesma, comezou o despregamento dos fondos europeos.

En suma, Galicia recibiu ata a actualidade máis de 18.500 Millóns de Euros das diferentes liñas de apoio das institucións comunitarias no que foi un verdadeiro revulsivo para o desenvolvemento da nosa rexión.

O Fondo Social Europeo Plus (FSE+) e o Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) son instrumentos de apoio económico da Unión Europea destinados a promover a cohesión económica, social e territorial entre os Estados membros. Mentres que o FSE+ se enfoca en mellorar o emprego e as oportunidades laborais, promovendo a inclusión social e combatendo a pobreza, o FEDER céntrase máis no apoio ao desenvolvemento rexional, investindo en infraestruturas, innovación, investigación e desenvolvemento, así como na transición cara a unha economía máis sostible.

Atendendo ás áreas estratéxicas máis sensibles, puxéronse en marcha numerosas iniciativas de apoio económico en sectores como o pesqueiro (Fondo Europeo Marítimo de Pesca e Acuicultura, FEMPA) e agrario (Fondos da Política Agraria Común, PAC e Fondo Europeo Agrario de Desenvolvemento Rural, FEADER); ademais doutras ferramentas encamiñadas ao fortalecemento da cohesión social e territorial da Unión (Fondo de Transición Xusta, FTJ ou nomeadamente, o Fondo de Cohesión).

 

Doce medidas contra a Pobreza e a Exclusión Social

É o noso deber lembrarlles ás diferentes formacións políticas que concorren aos comicios europeos, os compromisos sociais adquiridos no marco da Axenda 2030, os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible e o Pilar Europeo de Dereitos Sociais, e polo tanto, a necesidade non só de manter as políticas públicas implementadas durante os últimos anos senón tamén un aumento dos recursos e do alcance das mesmas.

Non esquecemos tampouco o reto que presentan para a democracia o auxe dos discursos de odio e a normalización das denominadas fake news. Desde EAPN Galicia, creemos que unha Europa igualitaria só se pode construír poñendo no centro a paz e os dereitos humanos.

O novo contexto político brinda a oportunidade de facer unha aposta firme e eficaz contra a pobreza. Toca ás institucións e aos diferentes Gobernos ter altura de miras ante os retos pendentes, colaborando coa sociedade civil para que os dereitos e a dignidade de todas as persoas marquen as axendas, tal e como demanda a propia cidadanía europea.

Por iso, presentamos un dodecálogo de propostas que consideramos imprescindibles para a Europa que xurda dos próximos comicios.

1- Implementación de Ingresos Mínimos Garantizados (IMG)

Medida: Directiva europea que esta

bleza a implantación e implementación de sistemas de garantía de ingreso mínimo nos países membro.

Indicador: Porcentaxe da poboación que vive por debaixo do limiar da pobreza antes e despois da implementación do IMG, con datos desagregados por idade e tipos de familias.

 

2- Asegurar o acceso a vivenda digna, axeitada e asequible.

Medida: Paquete de medidas para o impulso da vivenda pública, cooperativa, social ou comunitaria que transforme os sistemas de vivenda dos países membro en pos de garantir o dereito subxectivo á vivenda. Este paquete de medidas incluirá a provisión de vivenda pública en aluguer social e vivenda alugable, a través de nova promoción, de recuperación de vivenda e de rehabilitación das existentes facéndoas máis eficientes enerxéticamente e dando prioridade ás persoas en situación de vulnerabilidade (reserva).va do 20% do seu financiamento) e conterá medidas concretas como a regulación de prezos de aluguer e estratexias europeas que preveñan e combatan o senfogarismo en todas as categorías de ETHOS.

Indicador: Aumento proporcional do número do parque de vivenda pública en alugueiro social e de alugueiro asequible.

 

3- Transición xusta cara a unha Economía Sostible.

Medida: Creación dun fondo de investimento público da UE específico e a longo prazo para impulsar a transformación socialmente xusta da nosa economía cara ás cero emisións netas e unha economía circular que desenvolva unha estratexia europea para a xestión sustentable dos recursos e a redución da demanda de enerxía.

Indicador: Porcentaxe de fondos do fondo de investimento público da UE destinados a proxectos específicos que promovan a transformación cara a cero emisións netas e unha economía circular.

 

4- Promoción de Emprego Digno.

Medida: Medidas de seguimento do cumprimento da directiva europea 2022/2041 do 19 de outubro de 2022 sobre uns salarios mínimos adecuados na UE con especial atención á negociación colectiva.

Indicador: Taxa de traballadores e traballadoras en situación de pobreza.

 

5- Protección fronte a despedimentos.

Medida: Posta en marcha de instrumento SURE para emitir bonos sociais que se distribúan en forma de préstamos aos Estados membros que os soliciten en situacións de crise.

Indicador: Porcentaxe de novas persoas desempregadas.

 

6- Reforma da fiscalidade para unha distribución máis xusta da riqueza.

Medida: Adopción da iniciativa cidadá europea de gravar as grandes riquezas para financiar a transición ecolóxica e social.

Indicador: redución paulatina do índice de Gini.

 

7- Fortalecemento do Fondo de Garantía Xuvenil e a súa inclusión no Semestre Europeo.

Medida: Aumento do financiamento e expansión das oportunidades de formación, emprego e emprendemento para as persoas mozas a través do Fondo de Garantía Xuvenil.

Indicador: Porcentaxe de mozos desempregados que participan en programas de formación ou emprego a través do Fondo de Garantía Xuvenil.

 

8- Promoción do Terceiro Sector de Acción Social

Medida: Impulso da economía social e solidaria mediante o apoio a cooperativas, empresas sociais e proxectos comunitarios.

Indicador: Crecemento do sector da economía social e solidaria en termos de emprego e contribución ao PIB.

 

9- Garantía de respecto dos dereitos humanos ás persoas migrantes, refuxiadas e solicitantes de asilo.

Medida: reforzar as vías legais e seguras para migrar a Europa, así como reivindicar un proceso de implementación do Pacto de Migración e Asilo con plena garantía dos dereitos recollidos na Carta de Dereitos Fundamentais da UE a todas as persoas migrantes e refuxiadas, con plenas garantías procedementais na análise de vulnerabilidades e necesidades de protección das persoas, particularmente en contornos fronteirizos.

Indicador: Número de expedientes de estranxeiría presentados e número de expedientes resoltos.

 

10- Igualdade trato fronte á aporofobia.

Medida: Impulsar unha decisión marco relativa á loita contra todas as formas de aporofobia que inclúa esta discriminación dentro dos organismos europeos de loita pola igualdade como a contabilización de delitos de odio de FRA ou as razóns protexidas da ECRI.

Indicador: Reducir a infradenuncia de delitos de odio por aporofobia ou que inclúen aporofobia.

 

11- Garanti-los dereitos dixitais das persoas en situación de pobreza e o acceso á administración para exercer o seus dereitos.

Medida: impulsar o proceso de adquisición de competencias dixitais da poboación en situación de pobreza e/ou exclusión social para acabar coa fenda dixital, garantindo a liberdade de acceso a información diversa e fiable, a liberdade de expresión, e a protección da vida privada e datos persoais, garantindo, pola súa vez, o acceso ás administracións públicas de modo presencial, de modo que poidan elixir o mecanismo de relación coa administración.

Indicador: Aumento de solicitudes e acceso a prestacións e/ou dereitos dependentes dos servicios da administración, tanto dixital como presencialmente.

 

12- Garantir a transversalización de xénero na garantía dos dereitos sociais.

Medida: Impulsar a transversalización de xénero nas políticas públicas, especialmente naquelas relacionadas coa prevención e a loita contra a pobreza e, en concreto, coa garantía de dereitos.

Indicador: redución da brecha de xénero en pobreza en perigos de recuperación.

 

Podes consultar toda esta información amplificada e outros datos do documento “Impacto das Políticas Europeas en clave Galega”, de EAPN Galicia e tamén na páxina web de EAPN España.

 

Consulta aquí o documento completo

 

Por que debemos animar ao voto nas Eleccións Europeas desde as entidades do Terceiro Sector?

Todas estas ideas foron presentadas nunha conferencia de carácter telemático que tivo lugar o venres 24 de maio ás 10.30 horas, coincidindo co inicio da campaña electoral para estes comicios. Nel, participaron a presidenta de EAPN Galicia, Ana Pardo e o director da Rede, Xosé Cuns. O seminario estivo a medios de comunicación e a todo tipo de profesionais e voluntarios con interese que tamén interviron durante o webinar.

 

Similar articles

CONTACTO

Pza. Camilo Díaz Baliño, 17
(Centro de negocios ESMARTA)
Santiago de Compostela
15704 A Coruña
Teléfono: 698 12 71 10

Traducir

GalegoEspañol

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña a mellor experiencia de usuario. Se continúa navegando está dando o seu consentimento para a aceptación das devanditas cookies e a aceptación da nosa política de cookiespique no enlace para maior información.

ACEPTAR
Aviso de cookies