Polo dereito a unha vivenda digna, axeitada e accesible

Novas destacadas

  • Froito desta investigación resultará un manual de boas prácticas nos programas de inserción sociolaboral, que incluirá propostas de incidencia política que posibiliten o desenvolvemento de políticas sociais e de emprego eficaces, así como de programas de inclusión sociolaboral produtivos. No marco do Programa para o fomento da empregabilidade e a inclusión sociolaboral de persoas en situación de vulnerabilidade, estamos a realizar unha investigación sobre as boas prácticas nos programas de inserción sociolaboral, que transmitiremos á Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade para a mellor abordaxe futura no tratamento da súa inserción sociolaboral. Pretendemos determinar as condicións necesarias para que os programas de inclusión sociolaboral resulten exitosos, xerando así unha ferramenta práctica con pautas para a súa posta en marcha. Estamos a recoller o coñecemento das 14 entidades que desenvolven o programa, e tamén doutras entidades con recoñecida experiencia na inserción sociolaboral de diversos colectivos. Por outra parte, incluímos nesta investigación a experiencia e demandas das persoas en situación de pobreza/exclusión que teñen participado no programa, para que colaboren na avaliación e deseño das políticas de emprego.   As principais conclusións desta investigación, no referido á configuración dos programas de inserción sociolaboral de persoas en situación de vulnerabilidade: A particular situación de vulnerabilidade destas persoas require itinerarios individualizados e totalmente personalizados, que inclúan accións máis aló da formación e a procura de emprego. Cómpre traballar con elas desde catro vertentes: persoal, social, emprego e formación. Para poder abordar o traballo desde as catro vertentes, requírese dun equipo multidisciplinar formado por profesionais da orientación e prospección laboral, traballo e educación social, terapia ocupacional, mediación intercultural, psicoloxía, psicopedagoxía, etc. O traballo coordinado entre as entidades que desenvolven os programas de inserción sociolaboral permite ofrecer un servizo máis completo ás participantes dos programas. Ademais, traballando en rede compartimos coñecementos, experiencia e bo facer das entidades e do seu persoal técnico, o cal enriquece e mellora a calidade dos programas.     Algunhas das propostas de mellora para as políticas de emprego, xa trasladadas á Conselleira de Promoción de Emprego e Igualdade e á Directora Xeral de Formación e Colocación: O proceso de inserción sociolaboral con persoas en situación ou risco de exclusión social require traballar contemplando as vertentes persoal, social e laboral, para que sexa realmente exitoso. Cómpre recoller esta metodoloxía nas convocatorias de inserción laboral, e requírese ademais dunha boa coordinación política e técnica entre as Consellerías de Promoción de Emprego e Igualdade e de Política Social. Cómpre simplificar a burocracia, o que permitirá un maior tempo de atención de calidade ás participantes nos programas por parte do persoal técnico. Unha maior coordinación entre os servizos de emprego, tanto autonómicos como estatais, asumindo a responsabilidade compartida para a inserción sociolaboral de persoas en situación ou risco de exclusión social. Itinerarios plurianuais: as persoas en situación ou risco de exclusión social requiren máis tempo -entre dous e catro anos- para recuperar ou adquirir empregabilidade e acadar a inserción sociolaboral. Acceso ao programa a persoas en situación ou risco de exclusión social que actualmente non teñen acceso, e que precisan do apoio para a súa inserción sociolaboral, como por exemplo persoas en situación administrativa irregular, persoas subempregadas por insuficiencia de horas que figuran no SPEG como demandantes de emprego ocupadas (con contratos precarios de poucas horas de duración). Facer os programas de emprego compatibles con outras accións que resultarían beneficiosas para completar o itinerario, como poden ser as formacións AFD. Incluír no programa de emprego apoios ás participantes en forma de bolsas para o transporte, e axudas á conciliación familiar. Mais info: #UnhaVidaDignaUnTraballoDigno

  • As 14 entidades que desenvolven o programa validan a metodoloxía de intervención e poñen en valor a importancia do traballo en rede Neste programa piloto participaron 292 persoas en situación ou risco de exclusión social, que viron mellorada a súa empregabilidade, e unha cifra significativa delas accederon a un emprego No ano 2022, 14 entidades membro de EAPN Galicia comezamos un programa para o fomento da empregabilidade e a inclusión sociolaboral de persoas en situación ou risco de vulnerabilidade, froito da colaboración entre a Consellería de Emprego e Igualdade e EAPN Galicia, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia impulsado pola Unión Europea e o Ministerio de Trabajo y Economía Social.   A análise dos resultados deste primeiro ano amosa a validación da metodoloxía de traballo utilizada, en tanto que reverteu na mellora da empregabilidade e no empoderamento das persoas participantes no programa. As accións desenvolvéronse de forma tanto individual como grupal, en función das necesidades e dispoñibilidade de cada participante. A intervención personalizada e mais a realización de accións grupais teñen demostrado a súa efectividade para a activación laboral. Todas as persoas participantes melloraron, en maior ou menor medida, a súa empregabilidade. A maior parte das que remataron o itinerario obtiveron unha ou varias titulacións de formación ocupacional que lles permitiron acceder a un traballo ou o facilitará no futuro. Así mesmo, a formación recibida redundou no autocoñecemento das participantes, ao servirlles para ter máis claras as súas potencialidades, limitacións e preferencias. En todos os casos, como resultado do itinerario, vemos unha importante elevación do seu auto concepto e autoestima, maior motivación para a procura de emprego e a activación laboral. O traballo das persoas participantes, co apoio do persoal técnico xerou diversas ferramentas que contribuíron ao seu empoderamento e autosuficiencia, facilitándolles saír da situación de exclusión na que se atopan. No marco deste proxecto, estamos a realizar unha investigación sobre as boas prácticas nos programas de inserción sociolaboral dirixidos a persoas en situación ou risco de exclusión, que transmitiremos á Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade para a mellor abordaxe futura no tratamento da súa inserción sociolaboral. Pódese acceder a algúns avances do traballo nesta ligazón: EAPN Galicia recolle boas prácticas e demandas para a mellora das políticas de inserción sociolaboral

  • As mulleres galegas enfrontan obstáculos para acceder a empregos ben remunerados e posicións de liderado nun mercado laboral marcado pola desigualdade de xénero Con motivo do 8 de Marzo, Día Internacional da Muller, faise necesario pór o foco na desigualdade de xénero no emprego, tanto no acceso ao mesmo como nas condicións que atopan as mulleres   O 8 de Marzo, Día Internacional da Muller, conmemórase a loita das mulleres pola igualdade de dereitos e oportunidades en todos os ámbitos, incluíndo o emprego. En Galicia persiste a desigualdade de xénero no mercado laboral: as mulleres seguen sufrindo discriminación en canto á remuneración, a promoción e o acceso a postos de liderado. Segundo datos do Instituto Nacional de Estatística (INE), a taxa de desemprego feminino en Galicia sitúase nun 11,49%, mentres que a dos homes é do 9,81% (EPA IV Trim 2022). A Enquisa Anual de Estrutura Salarial (2020, último ano publicado) sitúa a diferenza salarial entre homes e mulleres en Galicia no 19,1%, o que supón case 5.000 euros ano. Significa que as mulleres cobran, de media, un 19,1% menos que os homes. Ademais, as mulleres teñen menos oportunidades de acceder a empregos con salarios máis altos e posicións de liderado. A pesar de que as mulleres teñen un alto nivel de formación e cualificación, seguen sendo minoría nos cargos directivos e nos consellos de administración das empresas: en Galicia representan só un 25% de ditos cargos, segundo un informe da Zona Franca de Vigo. Un obstáculo importante para as mulleres no mercado laboral é a falta de conciliación entre a vida laboral e persoal. As mulleres continúan asumindo a maior parte das responsabilidades de coidados de menores, maiores e persoas dependentes, o que dificulta o acceso ao emprego, ou ben a realización de xornadas completas e con horarios ríxidos. De feito, atendendo aos motivos da inactividade, un 22,46% das mulleres inactivas non teñen nin procuran un emprego debido a estaren ao coidado de menores, maiores ou persoas enfermas ou incapacitadas. No caso dos homes, unicamente un 4,31% dos inactivos fano por ditos motivos de coidados. Unha situación similar atopamos ao analizar a duración das xornadas laborais, sendo moi superior a porcentaxe de mulleres que reducen a súa xornada laboral por coidados, ou ben traballan con xornadas parciais para poder compatibilizar traballo remunerado e traballo de coidados. Para reducir a desigualdade de xénero no emprego entre mulleres e homes, é necesario adoptar medidas en diferentes ámbitos, tanto por parte da administración pública como das empresas. Cómpre promover a igualdade de xénero na educación e no mundo laboral, co obxectivo de erradicar os estereotipos de xénero arraigados na sociedade e que limitan as opcións e posibilidades das mulleres. Para garantir o equilibrio entre a vida laboral e persoal, as administracións deben ofrecer recursos públicos de apoio á conciliación; tamén son de utilidade medidas adoptadas polas empresas como o teletraballo e a flexibilidade horaria, o cal pode mellorar a produtividade e satisfacción laboral en xeral. Cómpre promover unha cultura empresarial igualitaria e que nas empresas se contemplen os beneficios da diversidade de xénero no lugar de traballo. Estas medidas terán que ir acompañadas necesariamente da corresponsabilidade nos coidados por parte doutros membros da unidade familiar, cando os haxa. O 8 de Marzo é un día para reivindicar a igualdade de dereitos e oportunidades entre mulleres e homes, tamén no ámbito laboral. É necesario que as administracións públicas, as empresas e a sociedade no seu conxunto tomen conciencia da persistencia da desigualdade de xénero no emprego e adopten medidas concretas para erradicala. A igualdade non é só un dereito, senón unha necesidade para unha sociedade máis xusta.

  • “Seguiremos traballando para reducir a pobreza e a exclusión, para eliminar discursos de odio e aporofobia, reducir a burocracia extrema, incidir na falta de vivenda, dignificar os coidados, reducir a soedade e para eliminar fendas e barreiras” manifestou a presidenta de EAPN Galicia, Eloina Ingerto, no acto de recollida do premio.   Radio Galicia SER ven de otorgar a EAPN Galicia o premio SERenidade 2023 pola súa labor de “defensa dos dereitos das persoas en risco de exclusión social e promoción da súa participación comunitaria”. Como di o xurado do premio con este premio recoñece o traballo das 152 organizacións do Terceiro Sector Social galego a través das 30 entidades membro de EAPN Galicia. Das súas profesionais e voluntarias que cada día nos honran coa súa vontade de traballo en rede con rigor, compromiso e respecto mutuo. E que nos animan a que cada día tentemos “dar voz ás demandas do sector para a súa introdución na axenda pública nun momento de incertezas provocadas pola crise económica e pola pandemia” O xurado premiou tamén a profesionais, empresas e institucións coas que dende EAPN Galicia compartimos causas e esforzos. As xornalistas de Radio Galicia, Aida Pena e Xaime López coas que sempre contamos co seu rigor e compromiso. Álvaro García Ortiz, Fiscal General del Estado, unha institución clave e na que colaboramos tanto para que a aporofobia figure como agravante no Código Penal como no pulo das Oficinas de Atención ás vítimas do odio. O Pescados Rubén Fútbol Sala Femenino, un referente do fútbol feminino. E a empresa Vegalsa-Eroski, recoñecida por iniciativas rigurosas da súa RSC, como o seu Programa Céntimos Solidarios que está a beneficiar a varias das nosas entidades membro. Seguiremos escoitando e traballando para reducir a pobreza e a exclusión A presidenta de EAPN Galicia, Eloina Ingerto, recolleu o premio SERenidade na gala de entrega celebrada o 15 de febreiro con estas verbas: Boa noite e moitas grazas á Radio Galicia SER, por este premio e felicidades polos 90 anos de traxectoria que estades a celebrar. Ilusiónanos especialmente polo propio nome “SERenidade”, que xunto coa paciencia e a paixón, cremos que forma parte do noso ser e representa a filosofía coa que tratamos de facer incidencia política e de tecer rede. Grazas, porque este premio supón un recoñecemento a todas as entidades do Terceiro Sector Social de Galicia que integramos a rede, non falto de dificultades para a sua sostenibilidade. Este premio e sen dúbida un recoñecemento ao compromiso do noso persoal profesional e voluntario, poucas veces visibilizado e que traballamos diariamente para que as 678.000 galegas e galegos en pobreza ou exclusión poidan asegurar o seu dereito á inclusión social e laboral, á educación, á sáude ou mesmo á vivenda. Seguiremos traballando para reducir a pobreza e a exclusión, para eliminar discursos de odio e aporofobia, reducir a burocracia extrema, para incidir na falta de vivenda, para dignificar os coidados, para reducir a soedade, para eliminar fendas e barreiras, … tantas situacións que non podemos aceptar e máis no contexto actual. Sabemos que para esto e imprescindible o compromiso político, polo que seguiremos traballando da man, aportando, propoñendo, dialogando, e facendo de ese “Pepito grillo” para non esquecernos que ningunha persoa pode quedarse atrás, que canto maior é a desigualdade maiores son as consecuencias para toda a sociedade. Noraboa a todalas profesionais da Cadena SER, hoxe especialmente a Aida Pena e Xaime López, polo voso apoio constante e riguroso na difusión das nosas demandas contra a pobreza. Seguímonos escoitando. E mais que nunca seguiremos na loita con SERenidade. Grazas compañeiras e compañeiros de rede!  

  • O pasado 2 de marzo de 2023 a EAPN Galicia e o seu Grupo de Inclusión organizaron o seminario online “Garantía de ingresos en Galicia: Cara a unha nova Lei de Inclusión”. Coa inminente actualización da Lei de Inclusión de Galicia, esta xornada pretendíu servir de espazo de reflexión e debate propositivo, para comezar a construír unha batería de propostas á nova Lei. A xornada ‘Garantía de ingresos en Galicia: Cara a unha nova Lei de Inclusión’ configurouse como o primeiro espazo de reflexión e debate no que EAPN Galicia e as súas entidades membro, especialmente as 21 integrantes do Grupo de Inclusión da rede, pretenderon iniciar a súa información e preparación de cara ao proceso de actualización da Lei de Inclusión de Galicia. Tratouse dunha xornada online, con espazo en plenario e mesas redondas, dirixida a persoal de entidades sociais de Galicia, co obxectivo de situar o debate e presentar os principais retos e oportunidades aos que debemos facer fronte cando falamos de rendas mínimas.   O IMV e as Políticas de Garantía de Ingresos nas CCAA A pesar da existencia de dificultades de coordinación, de burocracia, etc, nestes últimos anos vimos de corroborar a eficacia de certas medidas para loitar contra a pobreza. Dende medidas estatais como o ERTE ou o propio Ingreso Mínimo Vital, ata medidas autonómicas postas en marcha dende a Xunta de Galicia, especialmente na Consellería de Política Social, como a non paralización da RISGA, e outras máis innovadoras como a Tarxeta Básica. Unha das liñas de incidencia da EAPN Galicia é que un sistema de garantía de rendas debe ser áxil, eficiente e non deixar a ninguén atrás, e por iso quixemos contar con diferentes expertas voces neste proceso como Miguel Laparra, profesor titular de Política Social na UPNA; Inmaculada Herránz, profesora titular de Sociología da UCLM; Alfonso López, coordinador de EAPN Euskadi e do Grupo de Inclusión de EAPN España, Carlos Santos, Xefe do Servizo de Servicios Sociais do concello da Coruña; Ana Aboy e Inmaculada López, da Subdirección Xeral de Prestacións e Programas de Inclusión da Xunta de Galicia; e Sara Abella, coordinadora do Proxecto Acceso Vital de EAPN Galicia. Das súas intervencións extraense diferentes retos sobre o IMV para abordar de cara a futuro, entre os que se atopan o aumento das contías das prestacións, as cales se deben establecer segundo o umbral de pobreza autonómica; a complementación do IMV coa renda autonómica de cada CCAA; o establecemento dun sistema de transición a un emprego protexido que estea acompañado de itinerarios de inclusión; a implementación e a ampliación das unidades de tramitación a nivel local, recoñecendo a importancia do acompañamento neste proceso, especialmente por parte das entidades do terceiro sector. Finalmente, remarcouse tanto a ampliación da cobertura do IMV aos colectivos aos que chega, mellorando os requisitos de acceso e promovendo unha xestión da prestación máis eficaz, como a únificación da tramitación a través dunha ventanilla única. Dende a rede levamos anos traballando nesta liña, especialmente dende a posta en marcha do Ingreso Mínimo Vital, cando se puxo de manifesto a necesidade de adecuar o sistema autonómico a un novo dereito subxectivo a nivel estatal. As demandas das que partimos e nas que traballará o grupo de inclusión para formular as nosas propostas á Lei de Inclusión son: Un sistema de rendas mínimas debe garantir axilidade e a mínima burocracia. Reformulación e simplificación das AIS. Xa que son axudas para emerxencias sobrevidas, polo que estas axudas deberíanse tramitar axilmente no prazo dunha semana, cunha comprobación posterior dos requisitos. No cálculo da RISGA deberíase ter en conta o SMI, e non o IPREM. Complementar ao IMV a donde este non chega, a nivel de rendas e de cobertura. A RISGA debe complementar o aportado polo IMV ata o limiar de pobreza relativa a nivel de renda, para superar estas situacións, non so tratar a pobreza severa. Asimesmo debe ampliar a cobertura a colectivos non atendidos ou de especial vulnerabilidade (senfogarismo, en situación irregular…). Garantir o dereito a unha inclusión persoal, social e laboral, que sexa dereito, non obriga. As rendas mínimas son entendidas como unha medida temporal mentres non haxa unha situacion de emprego, pero baixo esta lóxica quedan fora certos colectivos que teñen dificultade para acadar a inserción laboral ou mesmo lles é imposible. Acompañamento integral dende servizos sociais ou entidades do terceiro sector. Material y documentación relacionada: O Ingreso Mínimo Vital (IMV) e o seu encaixe en Galicia. Inmaculada Herránz O Ingreso Mínimo Vital (IMV) e o seu encaixe en Galicia. Miguel Laparra O Ingreso Mínimo Vital (IMV) e o seu encaixe en Galicia. Alfonso López Retos e oportunidades da nova Lei de Inclusión de Galicia. Sara Abella

  • EAPN Galicia puxo en marcha un concurso de fotografía co obxectivo de amosar a realidade da exclusión residencial en Galicia, dentro da campaña #EmerxenciaVivenda As fotografías mais valoradas formarán parte da exposición itinerante para reclamar a Xunta e concellos vivendas dignas e accesibles que se presentará no Día da Xustiza Social (20 de febreiro) O xurado do concurso, tras analizar as fotografías presentadas, decidiu outorgar os seguintes premios: 1º Premio: “Morada no bosque” de Guillermo Nicolás 2º Premio: “O rincón dos xoguetes” de Emma Álvarez 3º Premio: “Cóstame a vida” de Dhafinny Lima As fotografías premiadas, asi como as mais votadas polo xurado pola súa calidade ou interese social formarán parte da Exposición itinerante #EmerxenciaVivenda que se presentará con motivo do Dia da Xustiza Social, o 20 de febreiro e que reclamará a Xunta e concellos a urxencia de aumentar orzamentos e coordinación e de tomar medidas contra a grave realidade da exclusión residencial en Galicia. A Rede Europea Contra a Pobreza e a Exclusión Social (EAPN – Galicia), coa colaboración da Federación Galega de Turismo Rural (FEGATUR), convocou este concurso de fotografía dixital co obxectivo de amosar a realidade da exclusión residencial en Galicia, dentro da campaña #EmerxenciaVivenda. Nesta campaña procúrase analizar a situación da vivenda e da exclusión residencial en España e Galicia e reivindicar a necesidade de acceso a unha vivenda digna, axeitada e accesible como unha condición indispensable para a inclusión social. Ter a oportunidade de acceder a unha vivenda digna, axeitada e accesible é un factor indispensable para a inclusión social. Por si só, un fogar ou aloxamento digno non garante o exercicio pleno da cidadanía, pero sen dúbida, é unha condición indispensable. As fotografías presentadas ao concurso tiveron como temática: “Pobreza, exclusión e vivenda” e reflicten situacións reais e actuais desta problemática, como a infravivenda, chabolismo, problemas de salubridade, altos prezos, dificultades de acceso ao alugueiro, falta de accesibilidade, dificultades no medio rural, etc. Dende o xurado do concurso e dende EAPN Galicia queremos agradecer a participación e a calidade das fotografías presentadas. Segundo as bases, o xurado estivo composto por: Eloína Ingerto, Presidenta de EAPN Galicia Saray Durán, Secretaria de EAPN Galicia Xosé Cuns, Director de EAPN Galicia Yosehanna Ledesma, Coordinadora do Grupo de Participación de EAPN Galicia Alba Iglesias, Coordinadora do Grupo de Comunicación de EAPN Galicia

  • Arranca en Galicia o proxecto “Detección e mobilización das persoas elixibles para o Ingreso Mínimo Vital en situación de Non take-up”. O obxectivo é identificar as barreiras polas que as persoas que teñen dereito ao Ingreso Mínimo Vital non o están obtendo. No 2023 o Grupo de Inclusión de EAPN Galicia traballará nas propostas para a nova Lei de Inclusión de Galicia. EAPN Galicia comeza co desenvolvemento do proxecto “Detección e mobilización das persoas elixibles para o Ingreso Mínimo Vital en situación de Non Take-up”, que ten unha duración dun ano e supón a incorporación dun equipo técnico formado por tres persoas: unha coordinadora e dúas técnicas. O proceso de intervención estará centrado en asesorar e acompañar a persoas na tramitación do Ingreso Mínimo Vital, a través de accións de información e apoio no proceso de solicitude. En total, prevese que participen no proxecto máis de 600 persoas elixibles para o Ingreso Mínimo Vital en Galicia que non o están percibindo, e aumentar así a cobertura da prestación, que aínda non acadou os obxectivos desexados coa súa posta en marcha. Enténdese por persoas en situación de Non Take-Up (NTU) a aquelas persoas que non acceden a unha prestación para a que compren requisitos, por diferentes razóns. Identifícanse dous niveis: NTU primario: descoñecemento da norma e non realización da solicitude. NTU secundario: desistencia no proceso de tramite pola súa dificultade o falta de proximidade da administración, así como rexeitamentos administrativos da solicitude por razón de tempo ou forma. Os equipos territoriais deste proxecto están implementando un proceso de investigación e intervención en zonas de alta incidencia de pobreza severa distribuídos por todo o país. Mediante a recollida de datos e a súa análise de xeito comparativo, elaborarase un informe que contribuirá a coñecer de mellor maneira as causas do Non Take-Up (NTU). Este informe conterá ademais recomendacións que permitan deseñar procesos de mellor cobertura do Ingreso Mínimo Vital. A última fase centrarase en analizar o alcance e o impacto desta metodoloxía intensiva coa fin de coñecer se é susceptible de ser recomendable e replicable. Ademais, realizarase en todos os puntos identificados unha campaña de comunicación localizada para dar a coñecer o IMV e facilitar a información sobre a súa tramitación e convidar á súa solicitude ás persoas que o necesitan. Modificación da Lei de Inclusión de Galicia Por outra banda, en Galicia chega nun momento idóneo para xerar sinerxías entre este proxecto específico e o Grupo de Inclusión da Rede, que no próximo 2023 se reactivará para participar na elaboración de propostas de cara a nova Lei de Inclusión, continuar co seguimento e analise da implantación do Ingreso Mínimo Vital e a súa compatibilidade coa RISGA, así como coa defensa da continuidade da prestación da Tarxeta Básica neste contexto de empobrecemento motivado pola inflación e a suba de prezos de enerxia e combustibles e o seu impacto nos bens de primeira necesidade. Con esta iniciativa, EAPN Galicia, ao igual que o resto das redes territoriais e estatal, continua co seu compromiso de traballo para que o Ingreso Mínimo Vital chegue de maneira áxil ás persoas que o necesitan, sabendo que dispoñer dun ingreso digno é un dereito fundamental para a vida e é un requisito para que as persoas poidan participar e contribuír á sociedade na que viven.

  • AEIGA, Asociación de Empresas de Inserción de Galicia, xa é membro de EAPN Galicia, aumentando as posiblidades de inserción sociolaboral de persoas en pobreza ou exclusión social O 7 de Xullo na Asamblea de EAPN Galicia foi aprobada por unanimidade a entrada de AEIGA, Asociación de Empresas de Inserción de Galicia como novo membro da Rede. AEIGA é unha entidade que dende a súa creación loita pola defensa dos intereses tanto de empresas de inserción, como dos seus traballadores, así como a súa promoción e desenvolvemento, ademáis da súa representación dentro do ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia. A Asociación de Empresas de Inserción de Galicia (AEIGA) fúndase en Santiago de Compostela no ano 2007 coincidindo co ano da Ley 44/2007, para a regulación do réxime das empresas de inserción; a cal integra a estas empresas como órganos fundamentais a hora de defender e fomentar o emprego como un dereito para as persoas máis desfavorecidas, excluídas ou en risco de exclusión da sociedade. Estrutúrase como unha entidade que une nela dous perfís complementarios: Unha asociación empresarial, representante da patronal que xunta ás empresas de inserción laboral de Galicia. Unha entidade sen ánimo de lucro, que está a traballar activamente no ámbito da inclusión laboral dos colectivos en risco de exclusión social. AEIGA é unha Entidade de Utilidade Pública e Prestadora de servicios, e como tal desenvolve unha serie de fins entre os cales se atopan: Promover, apoiar e fomentar o desenvolvemento das EIL, potenciar as agrupacións territoriais de calquera ámbito e coordinarse coas xa existentes e as que puidesen xurdir dentro de todo o territorio da Unión Europea. Facilitar, contribuir e fomentar a inserción social e laboral a través das Empresas de Inserción e da economía social de aqueles colectivos social e laboralmente excluidos do mercado laboral ordinario. A defensa dos intereses das persoas en situación de risco de exclusión social ou de similar natureza. Suscitar e dar soporte aos esforzos das administracións públicas para crear un clima de opinión pública favorable para loitar en contra da exclusión social e a favor da inserción socio-laboral. Para levar a cabo os obxetivos, a Asociación desenvolve múltiples actividades; entre as cales destacan: de difusión, formación, estudos de investigación, traballo en rede, sensibilización, dinamización ou calquera outra actividade que promocione, fomente e consolide ás Empresas de Inserción e as organización nas que participe. Dende o 07 de xullo de 2022, AEIGA forma parte de EAPN Galicia e dende entón colaboran de forma conxunta para ofrecer un amplo abanico de servizos á hora de apoiar o emprendemento e mellora de todas aquelas entidades que se queiran dedicar a constitución e mellora da figura das Empresas de Inserción. Entre os múltiples servicios que AEIGA ofrece as súas empresas socias atópanse: Acceso a formación especializadas no sector. Asesoramento e resolución de dúbidas. Medios para a difusión de actividades. Elaboración de estudos e informes do sector. A asamblea de AEIGA está composta por todas as entidades socias, que comparten o obxetivo común a loita contra a exclusión social e a inserción de colectivos en risco de exclusión. Os seus socios son:

CONTACTO

Basquiños, 33
Santiago de Compostela,
15704 A Coruña
Teléfono: 881 95 72 84

Traducir

GalegoEspañol

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña a mellor experiencia de usuario. Se continúa navegando está dando o seu consentimento para a aceptación das devanditas cookies e a aceptación da nosa política de cookiespique no enlace para maior información.

ACEPTAR
Aviso de cookies