Polo dereito a unha vivenda digna, axeitada e accesible

Novas destacadas

  • EAPN Galicia puxo en marcha un concurso de fotografía co obxectivo de amosar a realidade da exclusión residencial en Galicia, dentro da campaña #EmerxenciaVivenda As fotografías mais valoradas formarán parte da exposición itinerante para reclamar a Xunta e concellos vivendas dignas e accesibles que se presentará no Día da Xustiza Social (20 de febreiro) O xurado do concurso, tras analizar as fotografías presentadas, decidiu outorgar os seguintes premios: 1º Premio: “Morada no bosque” de Guillermo Nicolás 2º Premio: “O rincón dos xoguetes” de Emma Álvarez 3º Premio: “Cóstame a vida” de Dhafinny Lima As fotografías premiadas, asi como as mais votadas polo xurado pola súa calidade ou interese social formarán parte da Exposición itinerante #EmerxenciaVivenda que se presentará con motivo do Dia da Xustiza Social, o 20 de febreiro e que reclamará a Xunta e concellos a urxencia de aumentar orzamentos e coordinación e de tomar medidas contra a grave realidade da exclusión residencial en Galicia. A Rede Europea Contra a Pobreza e a Exclusión Social (EAPN – Galicia), coa colaboración da Federación Galega de Turismo Rural (FEGATUR), convocou este concurso de fotografía dixital co obxectivo de amosar a realidade da exclusión residencial en Galicia, dentro da campaña #EmerxenciaVivenda. Nesta campaña procúrase analizar a situación da vivenda e da exclusión residencial en España e Galicia e reivindicar a necesidade de acceso a unha vivenda digna, axeitada e accesible como unha condición indispensable para a inclusión social. Ter a oportunidade de acceder a unha vivenda digna, axeitada e accesible é un factor indispensable para a inclusión social. Por si só, un fogar ou aloxamento digno non garante o exercicio pleno da cidadanía, pero sen dúbida, é unha condición indispensable. As fotografías presentadas ao concurso tiveron como temática: “Pobreza, exclusión e vivenda” e reflicten situacións reais e actuais desta problemática, como a infravivenda, chabolismo, problemas de salubridade, altos prezos, dificultades de acceso ao alugueiro, falta de accesibilidade, dificultades no medio rural, etc. Dende o xurado do concurso e dende EAPN Galicia queremos agradecer a participación e a calidade das fotografías presentadas. Segundo as bases, o xurado estivo composto por: Eloína Ingerto, Presidenta de EAPN Galicia Saray Durán, Secretaria de EAPN Galicia Xosé Cuns, Director de EAPN Galicia Yosehanna Ledesma, Coordinadora do Grupo de Participación de EAPN Galicia Alba Iglesias, Coordinadora do Grupo de Comunicación de EAPN Galicia

  • Arranca en Galicia o proxecto “Detección e mobilización das persoas elixibles para o Ingreso Mínimo Vital en situación de Non take-up”. O obxectivo é identificar as barreiras polas que as persoas que teñen dereito ao Ingreso Mínimo Vital non o están obtendo. No 2023 o Grupo de Inclusión de EAPN Galicia traballará nas propostas para a nova Lei de Inclusión de Galicia. EAPN Galicia comeza co desenvolvemento do proxecto “Detección e mobilización das persoas elixibles para o Ingreso Mínimo Vital en situación de Non Take-up”, que ten unha duración dun ano e supón a incorporación dun equipo técnico formado por tres persoas: unha coordinadora e dúas técnicas. O proceso de intervención estará centrado en asesorar e acompañar a persoas na tramitación do Ingreso Mínimo Vital, a través de accións de información e apoio no proceso de solicitude. En total, prevese que participen no proxecto máis de 600 persoas elixibles para o Ingreso Mínimo Vital en Galicia que non o están percibindo, e aumentar así a cobertura da prestación, que aínda non acadou os obxectivos desexados coa súa posta en marcha. Enténdese por persoas en situación de Non Take-Up (NTU) a aquelas persoas que non acceden a unha prestación para a que compren requisitos, por diferentes razóns. Identifícanse dous niveis: NTU primario: descoñecemento da norma e non realización da solicitude. NTU secundario: desistencia no proceso de tramite pola súa dificultade o falta de proximidade da administración, así como rexeitamentos administrativos da solicitude por razón de tempo ou forma. Os equipos territoriais deste proxecto están implementando un proceso de investigación e intervención en zonas de alta incidencia de pobreza severa distribuídos por todo o país. Mediante a recollida de datos e a súa análise de xeito comparativo, elaborarase un informe que contribuirá a coñecer de mellor maneira as causas do Non Take-Up (NTU). Este informe conterá ademais recomendacións que permitan deseñar procesos de mellor cobertura do Ingreso Mínimo Vital. A última fase centrarase en analizar o alcance e o impacto desta metodoloxía intensiva coa fin de coñecer se é susceptible de ser recomendable e replicable. Ademais, realizarase en todos os puntos identificados unha campaña de comunicación localizada para dar a coñecer o IMV e facilitar a información sobre a súa tramitación e convidar á súa solicitude ás persoas que o necesitan. Modificación da Lei de Inclusión de Galicia Por outra banda, en Galicia chega nun momento idóneo para xerar sinerxías entre este proxecto específico e o Grupo de Inclusión da Rede, que no próximo 2023 se reactivará para participar na elaboración de propostas de cara a nova Lei de Inclusión, continuar co seguimento e analise da implantación do Ingreso Mínimo Vital e a súa compatibilidade coa RISGA, así como coa defensa da continuidade da prestación da Tarxeta Básica neste contexto de empobrecemento motivado pola inflación e a suba de prezos de enerxia e combustibles e o seu impacto nos bens de primeira necesidade. Con esta iniciativa, EAPN Galicia, ao igual que o resto das redes territoriais e estatal, continua co seu compromiso de traballo para que o Ingreso Mínimo Vital chegue de maneira áxil ás persoas que o necesitan, sabendo que dispoñer dun ingreso digno é un dereito fundamental para a vida e é un requisito para que as persoas poidan participar e contribuír á sociedade na que viven.

  • AEIGA, Asociación de Empresas de Inserción de Galicia, xa é membro de EAPN Galicia, aumentando as posiblidades de inserción sociolaboral de persoas en pobreza ou exclusión social O 7 de Xullo na Asamblea de EAPN Galicia foi aprobada por unanimidade a entrada de AEIGA, Asociación de Empresas de Inserción de Galicia como novo membro da Rede. AEIGA é unha entidade que dende a súa creación loita pola defensa dos intereses tanto de empresas de inserción, como dos seus traballadores, así como a súa promoción e desenvolvemento, ademáis da súa representación dentro do ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia. A Asociación de Empresas de Inserción de Galicia (AEIGA) fúndase en Santiago de Compostela no ano 2007 coincidindo co ano da Ley 44/2007, para a regulación do réxime das empresas de inserción; a cal integra a estas empresas como órganos fundamentais a hora de defender e fomentar o emprego como un dereito para as persoas máis desfavorecidas, excluídas ou en risco de exclusión da sociedade. Estrutúrase como unha entidade que une nela dous perfís complementarios: Unha asociación empresarial, representante da patronal que xunta ás empresas de inserción laboral de Galicia. Unha entidade sen ánimo de lucro, que está a traballar activamente no ámbito da inclusión laboral dos colectivos en risco de exclusión social. AEIGA é unha Entidade de Utilidade Pública e Prestadora de servicios, e como tal desenvolve unha serie de fins entre os cales se atopan: Promover, apoiar e fomentar o desenvolvemento das EIL, potenciar as agrupacións territoriais de calquera ámbito e coordinarse coas xa existentes e as que puidesen xurdir dentro de todo o territorio da Unión Europea. Facilitar, contribuir e fomentar a inserción social e laboral a través das Empresas de Inserción e da economía social de aqueles colectivos social e laboralmente excluidos do mercado laboral ordinario. A defensa dos intereses das persoas en situación de risco de exclusión social ou de similar natureza. Suscitar e dar soporte aos esforzos das administracións públicas para crear un clima de opinión pública favorable para loitar en contra da exclusión social e a favor da inserción socio-laboral. Para levar a cabo os obxetivos, a Asociación desenvolve múltiples actividades; entre as cales destacan: de difusión, formación, estudos de investigación, traballo en rede, sensibilización, dinamización ou calquera outra actividade que promocione, fomente e consolide ás Empresas de Inserción e as organización nas que participe. Dende o 07 de xullo de 2022, AEIGA forma parte de EAPN Galicia e dende entón colaboran de forma conxunta para ofrecer un amplo abanico de servizos á hora de apoiar o emprendemento e mellora de todas aquelas entidades que se queiran dedicar a constitución e mellora da figura das Empresas de Inserción. Entre os múltiples servicios que AEIGA ofrece as súas empresas socias atópanse: Acceso a formación especializadas no sector. Asesoramento e resolución de dúbidas. Medios para a difusión de actividades. Elaboración de estudos e informes do sector. A asamblea de AEIGA está composta por todas as entidades socias, que comparten o obxetivo común a loita contra a exclusión social e a inserción de colectivos en risco de exclusión. Os seus socios son:

  • Contratación dependente da Subvención para o fomento do emprego dos programas de cooperación da Xunta EAPN Galicia busca unha persoa titulada en Dereito, para formar parte da entidade durante 12 meses, exercendo funcións de reforzo e fomento da participación, inclusión sociolaboral, traballo en rede, análise de normativa e documentación xurídica e formación de persoas en pobreza, exclusión social e discapacidade. As persoas interesadas poden enviar a súa candidatura ao enderezo electrónico info@eapn-galicia.com, ata o 23 de novembro de 2022 ás 12.00 am, co asunto “Selección Coopera EAPN + NOME E APELIDOS”, adxuntando Currículo Vitae actualizado e unha carta de motivación que inclúa 3 propostas xustificadas de melloras da normativa de aplicación no eido da política social que fomente a loita contra a pobreza en Galicia (máximo 2 páxinas). A persoa seleccionada estará adscrita ao Convenio de Acción e Intervención Social. O proceso de selección está aberto e a contratación é dependente da Subvención para o fomento do emprego a través dos programas de cooperación no ámbito de colaboración coas entidades sen ánimo de lucro da Consellería de Emprego da Xunta de Galicia. Absterse candidatos/as que: (i) Non sexan unha persoa desempregada inscrita no SPEG como demandante non ocupada e que estea dispoñible para o emprego na data de selección e contratación. (ii) Estiveran contratadas por un período igual ou superior a seis meses, con cargo ás axudas concedidas polas ordes da Consellería de Economía, Emprego e Industria do 2 de maio de 2018 (DOG nº 92, do 15 de maio), do 9 de maio de 2019 (DOG nº 98, do 24 de maio), do 12 de setembro de 2019 (DOG nº 184, do 27 de setembro), do 31 de xullo de 2020 (DOG nº 162, do 13 de agosto) e do 3 de agosto de 2021 (DOG núm. 159, do 19 de agosto), no ámbito de colaboración coas entidades sen ánimo de lucro en materia de políticas activas de emprego, para a contratación de persoas traballadoras desempregadas.

  • O informe ‘Estado da pobreza en Galicia 2022 revela que 678.000 persoas, o 25,2% da poboación galega, estaba en risco de pobreza ou exclusión social (AROPE) no 2021, 4.000 menos que o ano anterior. Os datos reflicten o impacto da pandemia polo COVID 19 pero tamén o relativo éxito das medidas de choque contra a pobreza tanto a nivel estatal como na Xunta, concellos e organizacións do Terceiro Sector de Acción Social. Avánzase na meta do Plan Estratéxico Galicia 2022-2030 de reducir no 2030 ao 14% a taxa AROPE. Sempre que non se free o esforzo orzamentario contra os efectos da crise motivada pola inflación e o aumento de prezos. Melloran os indicadores vinculados con medidas de inclusión social, especialmente as persoas que non poden permitirse unha comida de carne, polo ou peixe cada dous días, que baixa do 14,9% ao 2,1%, demostrando o éxito incontestable de medidas como a Tarxeta Básica. A feminización da pobreza (en especial nas familias monoparentais) como tamén en nenos, nenas e adolescentes e o agravamento de todos os indicadores vinculados co acceso a unha vivenda digna e accesible seguen a ser os principais factores de risco de empobrecemento. 678.000 persoas, o 25,2% da poboación galega, estaban en risco de pobreza ou exclusión social (AROPE) no 2021, 4.000 persoas menos que o ano anterior pero que poderían ser 127.000 mais sen as medidas de choque contra a pobreza tanto a nivel estatal (ERTE ou Ingreso Mínimo Vital) como na Xunta de Galicia (mantemento RISGA ou, sobre todo, a Tarxeta Básica), concellos e organizacións do Terceiro Sector de Acción Social. Esta é unha das conclusións do undécimo informe “O Estado da pobreza en Galicia 2022 (DESCARGAR AQUI)”, feito público no marco do informe “El Estado de la Pobreza” de EAPN España coa análise exhaustiva do indicador de risco de pobreza e exclusión social en base á Encuesta de Condiciones de Vida 2022 (ECV) do Instituto Nacional de Estatística (INE). Os indicadores, en especial o de pobreza, mantéñense por debaixo dos do conxunto do estado, onde a taxa AROPE aumenta do 27% no 2020 ao 27,8% no 2021. Coa leve diminución de 1.000 persoas da taxa AROPE dende o 2015, avánzase na meta do Plan Estratéxico Galicia 2022-2030 de reducir no 2030 ao 14%. Sempre que non se free o esforzo orzamentario contra os efectos da crise motivada pola inflación e o aumento de prezos, sobre todo de produtos básicos e enerxéticos. Agrávase a feminización da pobreza. Das 678.000 persoas que no 2021 estaban en risco de pobreza e/ou exclusión social, 311.000 eran homes (12.000 menos que no ano anterior, 0,9 puntos menos) e 367.000 mulleres (8.000 e 0,7 puntos mais). En especial en fogares monoparentais (54,3% en risco de pobreza ou exclusión) ou de persoas maiores soas. O risco de pobreza e exclusión infantil e xuvenil apenas diminúe. As cifras máis elevadas corresponden aos nenos, nenas e adolescentes (NNA), cuxa taxa alcanza ao 34%, case nove puntos sobre a que rexistran as persoas adultas (25,4%) e 15 puntos por encima da media no grupo de maiores que ven mellorada a súa situación pola estabilidade das pensións. Nas zonas urbanas rexistrouse un aumento de 2 puntos da taxa AROPE no último ano, mentres que, nas rurais, tradicionalmente superiores, reduciuse 3,1 puntos. Ambas converxen no 25%. Na análise dos tres indicadores que compoñen a taxa AROPE, a súa redución explícase pola baixada do indicador de Risco de Pobreza Relativa, compensado polo aumento dos outros dous indicadores: a Baixa intensidade laboral no fogar e a Carencia ou Privación Material e Social Severa. Risco de Pobreza A taxa de pobreza galega diminúe e pasa do 22,1% ao 20,2% no 2021. Esta redución volve situala por baixo da media nacional, que aumenta lixeiramente no mesmo período (do 21% ao 21,7%). O decrecemento da taxa nos homes foi de 2,3 puntos e nas mulleres de 1,4 puntos, un 11% e un 6,4% respectivamente. A taxa de pobreza severa (con ingresos máximos de 530€ mensuais nun fogar dunha persoa ou 1.112€ no de dous adultos e dous nenos ou nenas), tamén diminuíu, do 9,4% ao 8,8%. 237.769 persoas, 16.000 menos que no ano anterior. Pero cunha gran diferencia por sexo: a taxa foi do 8,6% para os homes (fronte ao 10,2% do ano anterior) e do 9% para as mulleres (8,7% no 2020) A taxa de pobreza elevaríase un mínimo de 4,9 puntos (ata ao 25,1%), 127.000 persoas, sen as medidas extraordinarias de política social implantadas para combater os efectos da pandemia, tanto de goberno central (ERTE, IMV, etc.) como da Xunta de Galicia (RISGA, Tarxeta Básica, etc.). Se non existira ningunha medida pública (agás pensións de xubilación) de loita contra a pobreza e a exclusión, a taxa de pobreza subiría do 20,2% ao 30,6%. Baixa intensidade de traballo no Fogar (BITF) O 10,2% da poboación menor de 64 anos residente en Galicia vivía no 2021 en fogares con baixa intensidade de emprego (nos que se traballa menos do 20% do seu potencial de emprego). A cifra supón un crecemento de 1,5 puntos respecto ao 2020 pero afecta maioritariamente ás mulleres. A súa taxa pasa do 8% ao 10,8 % mentres que a dos homes apenas varía (do 9,4% ao 9,5%). Privación Material e Social Severa O novo indicador de Privación Material e Social Severa situase no 6,2% da poboación, 167.234 persoas, o 57% mulleres. Dentro dos elementos que compoñen o indicador de Privación Material e Social Severa melloran os vinculados con medidas de inclusión social, como a Dificultade para afrontar gastos imprevistos (do 28,1% ao 24,7%) ou especialmente o de Non poder permitirse unha comida de carne polo ou peixe cada dous días, que baixa do 14,9% ao 2,1%, demostrando o éxito incontestable de medidas como a Tarxeta Básica para adquirir de xeito áxil produtos de primeira necesidade (alimentos, hixiene e farmacia) a familias en pobreza ou privación severa. A emerxencia da vivenda agrávase Todos os parámetros certifican o agravamento da emerxencia residencial e de acceso a unha vivenda digna, axeitada e accesible: […]

  • EAPN Galicia lanza unha oferta laboral de 3 contratos dun ano de duración para o desenvolvemento dun programa de apoio a persoas en pobreza con dereito ao Ingreso Mínimo Vital pero que aínda non o solicitaron (Non take up)   En todo o estado estase a observar que unha boa parte das persoas ás que vai dirixido o Ingreso Mínimo Vital non o solicitaron aínda. Trátase normalmente de persoas en situacións de pobreza severa e de “ruptura social”. Na práctica, ese “Non take up” (NTU), imposibilita o logro das metas previstas co IMV. EAPN España e todas as redes autonómicas EAPN están a poñer en marcha un proxecto cuxo obxectivo fundamental é reverter esta situación, a través da mobilización desas persoas, comprobando posteriormente os resultados obtidos. Paralelamente desenvolverase unha investigación acerca das causas e consecuencias do NTU para, posteriormente, elaborar un documento que incorpore recomendacións sobre políticas para combater esta situación. Para a implantación deste programa dende novembro de 2022, EAPN Galicia busca unha persoa para desenvolver a coordinación territorial do proxecto e dúas persoas técnicas que realizarán o traballo de campo. Todas elas reforzarán o proceso de incidencia política sobre o sistema galego de ingresos mínimos. Achéganse máis abaixo a convocatoria de ambos perfís. As persoas interesadas, que deberán asegurar o seu coñecemento e/ou experiencia na solicitude de Ingreso Mínimo Vital ou RISGA, poderán presentar as súas candidaturas achegando o seu CV actualizado e unha carta de motivación e experiencia que inclúa 2/3 propostas xustificadas para a mellora do sistema de rendas mínimas en Galicia (IMV e RISGA) a info@eapn-galicia.com, co asunto “Selección Coordinación IMV + NOME E APELIDOS” ou ben “Selección Técnica IMV + NOME E APELIDOS”. O prazo de presentación remata o próximo día 13 de outubro de 2022 (incluído).

  • Nesta xornada organizada polo Instituto Galego do Consumo e a Competencia e EAPN Galicia pretendiuse dar claves ás profesionais de entidades do Terceiro Sector diante das entidades bancarias ou financeiras: apertura de contas de pago básicas, comisións bancarias abusivas, sobreendebedamento, etcétera. Esta actuación enmarcouse na campaña #AporofobiaBancaria contra a exclusión financeira coa que se pretende dar resposta ás constantes denuncias de persoas en vulnerabilidade na súa relación con moitas entidades bancarias: cargando comisións abusivas, negando o dereito a unha conta gratuíta ou embargando contas a perceptoras de rendas mínimas.     O 5 de outubro, de 9:30 a 12:30 o Instituto Galego do Consumo e a Competencia e EAPN Galicia organizaron o seminario online Asegurando a inclusión bancaria e financeira. Tratouse dunha xornada gratuíta e puramente práctica, impartida por profesionais expertas da Escola Galega de Consumo e orientada a dar claves e resolver dúbidas ás profesionais ou voluntarias de entidades do Terceiro Sector diante das entidades bancarias ou financeiras sobre aqueles problemas ou conculcación de dereitos das persoas en pobreza ou exclusión social coas que traballan. Nunha primeira parte facilitouse información sobre a normativa de contas de pago básicas, comisións bancarias abusivas, etcétera. E a segunda centrouse en como afrontar o sobreendebedamento: tarxetas revolving, microcréditos, créditos rápidos, etcétera. Ligazóns de interese: Aula virtual do Instituto Galego de Consumo Que é unha conta de pago básica? Quen pode abrir unha conta de pago básica sen comisións? Simulador de préstamo hipotecario ou persoal dentro do Banco de España   Que é unha conta de pago básica?   Reclamando medidas contra a discriminación financeira das persoas en pobreza ou exclusión social A xornada enmarcouse na campaña #AporofobiaBancaria contra a exclusión financeira e que pretende afrontar as constantes denuncias de persoas en vulnerabilidade na súa relación con moitas entidades bancarias: cargando comisións abusivas, negando o dereito a unha conta bancaria gratuíta ou embargando irregularmente contas a perceptoras de rendas mínimas. Estes problemas e propostas de solución foron identificados e detallados no informe ‘Inclusión financiera para el desarrollo sostenible, a primeira investigación específica sobre as principais causas das dificultades financeiras atopadas polos fogares no contexto de crise social e económica derivada da pandemia. Varias destas propostas están a ser impulsadas xunto a institucións aliadas como o Instituto Galego de Consumo, a Consellería de Política Social ou a Valedora do Pobo.   PROGRAMA 9:30 Presentación e benvida: EAPN Galicia e Instituto Galego do Consumo e a Competencia 9:35 – 10:45 A conta bancaria de pago básica 10:45 – 11:10 Pausa- Descanso 11:15 – 12:15 O sobreendebedamento: tarxetas revolving, microcréditos, créditos rápidos, etc … 12:15 -12.30 Rolda de preguntas sobre temas de consumo en xeral. Poñentes: Montserrat Rodríguez da Escola Galega de Consumo

  • Por primeira vez en Galicia, 14 entidades do Terceiro Sector de Acción Social, coordinadas por EAPN Galicia, están a desenvolver de forma conxunta un programa para o fomento da empregabilidade e a inclusión sociolaboral de persoas en situación ou risco de exclusion social. Desenvolverase entre 2022 e 2023 e está dirixido a case 400 persoas desempregadas en situación ou risco de exclusión social, cun obxectivo de inserción laboral de cando menos un 20% Este programa é froito da colaboración entre a Consellería de Emprego e Igualdade e EAPN Galicia, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia impulsado pola Unión Europea e o Ministerio de Trabajo y Economía Social. Traballar en rede e unir esforzos para acadar unha maior inserción sociolaboral das persoas en situación ou risco de exclusión. Este é o principal reto da iniciativa de traballo en rede para un emprego digno, posta en marcha por 14 entidades membro de EAPN Galicia no 2022 e 2023 no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia para España e co financiamento da Consellería de Promoción de Emprego e Igualdade e o Ministerio de Traballo e Economía Social. A aínda elevada taxa de desemprego en Galicia (11,4% da poboación segun a EAPN de xuño de 2022) é moito mais grave entre as persoas en situación ou risco de exclusión e vulnerabilidade, xa que atopan maiores dificultades de inserción sociolaboral. Pola situación de exclusión da que proveñen cando non de pobreza pero tamén polas trabas administrativas, burocráticas e de xestión, ademais das barreiras que atopan respecto a prexuízos que lles supón atoparse nesta situación. Persoas pertencentes a colectivos vulnerables con factores de exclusión recollidos na Lei 10/2013 de Inclusión Social de Galicia como ter cargas familiares non compartidas, pobreza, estar en proceso de rehabilitación social, mulleres vítimas de violencia de xénero ou de explotación sexual-laboral en redes de prostitución ou trata, vítimas de violencia doméstica, inmigrantes ou emigrantes retornados, discapacidade, menores procedentes de institucións de protección, adultos con penas cumpridas en institucións penitenciarias, estar en situación de senfogarismo, pertencer a unha minoría étnica, etcétera. Esta iniciativa de traballo en rede pretende mellorar a empregabilidade dun mínimo de 384 persoas e a inserción laboral de cando menos un 20% das mesmas pero tamén identificar boas prácticas e propostas de mellora da calidade dos programas de inserción sociolaboral, recollendo o traballo desenvolvido polo persoal técnico das entidades, que están a dar resposta á multicausalidade das situacións das persoas en situación ou risco de exclusión. O programa estase a desenvolver en toda Galicia, principalmente nas cidades de Santiago de Compostela, A Coruña, Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra, Vigo, pero tamén noutras localidades galegas. Traballando en rede pola inclusión sociolaboral e o emprego digno No marco deste programa, o 8 de xullo tivo lugar na EGAP o Seminario Traballando en rede pola inclusión sociolaboral e o emprego digno das persoas vulnerables. Unha xuntanza técnica do equipo de emprego das 14 entidades que están a traballar no programa. O obxectivo desta xornada, no marco de Santiago de Compostela como Capital Española da Economía Social, foi analisar os aspectos positivos e eivas atopadas ata agora, compartir experiencias da posta en marcha do programa e realizar propostas de mellora, para a súa implantación inmediata e para seren recollidas no manual de boas prácticas final coa filosofía do programa: favorecer o coñecemento e aprendizaxe e o traballo en rede para facer incidencia política na mellora das políticas de emprego, de xeito que beneficien a inserción sociolaboral das persoas mais vulnerables. Estas propostas de mellora foron trasladadas á Conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, e á Directora Xeral de Formación para o Emprego e Orientación, Zeltia Lado que asistiron á xornada, así como a Consellería de Política Social. Destacamos as seguintes: Priorizar ás persoas en situación ou risco de exclusión social nas políticas activas de emprego, contando coas entidades especializadas do Terceiro Sector de Acción Social como, únicas de facto, impulsoras das mesmas. Falamos de inclusión sociolaboral, nunca poden ir por separado os aspectos persoais, sociais e laborais para evitar o fracaso. E obrigado asegurar a colaboración constante e a coordinación política e técnica entre as Consellerias de Promoción do Emprego e Igualdade e a de Política Social. E nos concellos entre as areas de servizos sociais e emprego. Programas con duración plurianual, que permitan traballar coas mesmas persoas durante todo o período. Está demostrado que no caso de persoas en situación ou risco de pobreza ou exclusión social os itinerarios de maior duración levan aparellados unhas maiores taxas de inserción sociolaboral. Os itinerarios de emprego esixidos nas convocatorias deben ser flexibles, para lograr que sexan realmente persoalizados e se axusten ás necesidades individuais de cada persoa participante. Respuesta rápida da administración para axilizar a posta en marcha de programas de inserción sociolaboral e simplificación burocrática na acreditación da vulnerabilidade. Colaboración da Consellería na difusión e comunicación do programa, así como na súa positiva función de ponte de contacto coas empresas para a prospección de emprego.   Puntos clave para entender o programa Obxectivo: A inserción no mercado laboral dos colectivos máis vulnerables, facilitando unha actuación integral sobre as súas necesidades, e facendo unha programación individualizada dos seus requirimentos de emprego en función da contorna familiar, cultural e xeográfica na que interactúan. Ese enfoque integral de pleno desenvolvemento da persoalidade cara a estes colectivos e persoas prestado por estas entidades conforma un servizo diferenciado que abrangue un interese social de maior alcance que o estritamente vinculado á procura de emprego. Como se detalla na infografía final, o programa inclúe accións de orientación sociolaboral, formación ocupacional, prospección do mercado laboral e contactos con empresas, acompañamento na procura de emprego. A quen vai dirixido: Persoas desempregadas en situación ou risco de exclusión social. Un total de 384 participantes completarán o itinerario (192 en cada anualidade), cun obxectivo de inserción laboral de, polo menos, un 20% delas. Quen o está a desenvolver: Coa coordinación da EAPN Galicia, estase a levar a cabo por 14 entidades membro especializadas: Acción […]

CONTACTO

Basquiños, 33
Santiago de Compostela,
15704 A Coruña
Teléfono: 881 95 72 84

Traducir

GalegoEspañol

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña a mellor experiencia de usuario. Se continúa navegando está dando o seu consentimento para a aceptación das devanditas cookies e a aceptación da nosa política de cookiespique no enlace para maior información.

ACEPTAR
Aviso de cookies