Polo dereito a unha vivenda digna, axeitada e accesible

Novas destacadas

  • Máis da metade das mulleres maiores de 16 anos (57,3%) residentes en España sufriron violencia ao longo das súas vidas por ser mulleres. A acentuación dos roles de xénero durante o confinamento, as dificultades para acceder a protección e a pobreza, agravan a situación das mulleres vítimas de violencia de xénero. Con motivo do 25 de Novembro, Día Internacional da Eliminación da Violencia contra as Mulleres, EAPN Galicia- Rede Europea de Loita contra a Pobreza e a Exclusión Social, que reúne a organizacións galegas do Terceiro Sector comprometidas ca erradicación da pobreza e a exclusión social, quere manifestar que a violencia de xénero, está directamente relacionada ca desigualdade entre mulleres e homes. Esta desigualdade viuse agravada pola pandemia da COVID-19, enquistando un problema estrutural de nosa sociedade. A violencia de xénero é consecuencia da discriminación que sofren as mulleres, tanto en leis como na práctica, e a persistencia de desigualdades por razón de xénero. A violencia de xénero afecta e impide o avance en moitas áreas, incluídas a erradicación da pobreza, a exclusión social e a desigualdade. Son 312.331 mulleres galegas as que no 2020 se atopaban en risco de pobreza, segundo o XI Informe do Estado da Pobreza en Galicia de EAPN Galicia. Na maior parte dos indicadores de pobreza ou exclusión, a tendencia ao deterioro da situación das mulleres con respecto aos homes é clara, e viuse agravada coa pandemia da COVID-19. A violencia de xénero ten un impacto maior nas mulleres pobres. Por un lado, pola falta de autonomía económica que lles permita saír da situación de violencia e, polo outro, porque ser vítima de violencia machista é un dos factores que poden levar ás mulleres a situacións de pobreza e exclusión social, con maior repercusión en aquelas mulleres onde pode interseccionar algún outro motivo de discriminación, como por exemplo, a discapacidade ou a pertenza a grupos poboacionais ou minorías étnicas tradicionalmente discriminadas. O número total de mulleres asasinadas en España por violencia de xénero, dende o ano 2003, é de 1.118 ata o día de hoxe. Así mesmo, de acordo aos resultados da última Macroenquisa sobre Violencia contra a Muller (2019), más da metade das mulleres (57,3%) residentes en España de 16 ou mais anos sufriron violencia ao longo das súas vidas por ser mulleres. Ademais, as novas tecnoloxías abriron novos cauces para exercer a violencia. Segundo datos do Instituto Europeo de Igualdade de Xénero, unha de cada 10 mulleres sufriron, dende os 15 anos, algunha forma de ciberviolencia, que se manifesta a través de insultos nas redes sociais, o envío de pornografía non solicitada, a extorsión sexual ou a difusión de datos privados, entre outras. Esta clara vulneración dos dereitos das mulleres e nenas provoca graves repercusións na vida real das vítimas. A recente aprobación do proxecto de lei de Garantías de la Liberdade Sexual e a renovación do Pacto do Estado contra a violencia de xénero son pasos na boa dirección, para ofrecer estabilidade ás políticas públicas que combaten a violencia de xénero e seguir destinando os recursos para combatela. A violencia contra as mulleres segue sendo un obstáculo para alcanzar o ODS 5 (Obxectivo de Desenvolvemento Sostible) recollido na Axenda 2030, que se refire específicamente a lograr a igualdade de xénero e empoderar a todas as mulleres e nenas. Este tipo de violencia é unha das violacións dos dereitos humanos máis estendidas, persistentes e devastadoras do mundo actual. Non podemos esquecer tampouco os efectos dramáticos da violencia de xénero sobre as nenas e os nenos, con consecuencias nefastas sobre a súa saúde mental. A situación creada a raíz da crise xurdida pola pandemia da Covid-19 non fixo se non agravar a situación das mulleres e a fenda de xénero aínda existente na nosa sociedade. Por iso, este 25 de novembro, a EAPN reivindica un reforzo das políticas públicas destinadas a previr e erradicar a violencia de xénero, así como as causas e as formas de pobreza que lles afectan de maneira específica. Hoxe mellor que mañá.  

  • O informe ‘Estado da pobreza en Galicia 2020’ revela que 694.367 persoas, o 25,7% da poboación galega, estaba en risco de pobreza ou exclusión social (AROPE) no 2020, 38.389 máis que o ano anterior. A feminización da pobreza agrávase trala excepción do 2019. A taxa AROPE nas mulleres sube do 24,1% ao 26,2% no 2020, mentres que a dos homes incrementouse en menos de un punto pasando do 24,5% ao 25,3%. O aumento das persoas en Privación Material Severa explicase tanto pola gravidade do impacto do COVID-19 como polo crecemento dos gastos relacionados coa vivenda, obrigando a moitas familias a priorizalos sobre outros gastos imprevistos ou mesmo da calidade da alimentación. A emerxencia residencial ante a ausencia en Galicia de vivendas dignas e accesibles está a impedir de facto o éxito nos procesos e medidas de inclusión social e loita contra a pobreza. A pandemia e o acceso á vivenda agravan a pobreza e a privación material severa en Galicia. Esta é unha das conclusións do undécimo informe “O Estado da pobreza en Galicia 2021 EAPN”, feito público no marco do informe “El Estado de la Pobreza”, presentado por EAPN España co seguimento exhaustivo do indicador de risco de pobreza e exclusión social en España en base a datos oficiais da Encuesta de Condiciones de Vida 2020 (ECV) do Instituto Nacional de Estatística (INE) e Ministerio de Hacienda. Como ocorre a nivel estatal e na maioría das comunidades autónomas, os datos deixan a Galicia con peores resultados con respecto ao 2019. A porcentaxe de poboación en risco de pobreza ou exclusión (AROPE) aumentou do 24,3% ao 25,7% no 2020. 694.367 persoas, 38.389 máis que no ano anterior. Ainda así, o indicador mantense en valores inferiores aos do conxunto do estado (26,4%) segue a situar a Galicia nunha situación media entre as comunidades autónomas. A feminización da pobreza aumenta trala excepción do 2019. A taxa AROPE nas mulleres sube do 24,1% ao 26,2% no 2020, mentres que a dos homes incrementouse en menos de un punto pasando do 24,5% ao 25,3%. A vista dos datos, en especial os relacionados co acceso á vivenda digna e accesible, semella moi difícil poder cumprir no 2030 o Obxectivo de Desenvolvemento Sostible e reducir a pobreza á metade que no 2015. Os datos da ECV reflicten parcialmente os efectos da pandemia, pois se refiren ao 2019 no caso de taxa de pobreza e intensidade laboral, e ao último trimestre do 2020 no caso de carencia material recollendo neste caso o efecto da COVID.19. O empeoramento da Taxa AROPE mantense en dous dos seus compoñentes: Pobreza e Carencia ou Privación Material Severa. Un dato positivo esta no número de fogares con Baixa intensidade laboral, que baixou do 11,9 no 2019 ao 8,5 no 2020 (antes da pandemia), unha baixada de 3,4 puntos moi superior á media estatal (0,9 puntos). Pobreza Por primeira vez dende 2009 a taxa de pobreza relativa en Galicia (22,1%, 2,1 puntos mais que no ano anterior) está por encima da estatal (21%, aumentou 0,3 dende o ano anterior). É dicir, 598.000 galegas e galegos atopábanse no 2020 por debaixo do limiar da pobreza (802€ ao mes – 9.626€/ano – para un fogar de unha persoa, ou 1.685€ ao mes – 20.215€/ano – para un fogar de dous adultos e dous menores). A poboación galega máis vulnerable xa se atopaba nunha situación de fraxilidade en termos económicos antes do estallido da pandemia, e polo tanto, con máis dificultades para facer fronte á crise sanitaria e social. Agrávase así a tendencia negativa do ano anterior, constatando un ano mais que o escaso acceso á vivenda agravan a pobreza e a exclusión social en Galicia. Esta fraxilidade, insistimos que anterior ao COVID, percíbese especialmente no aumento da pobreza severa. 253.000 persoas, o 9,4% da poboación, vivía con ingresos inferiores a 535€/mes nun fogar dunha persoa ou 1123€/mes no de dous adultos e dous menores). Unha porcentaxe superior ao do 2008 cando foi do 6% e a do 2019 que foi de 7,9%. Este empeoramento percíbese tamén na análise por deciles de renda. A poboación con ingresos nos tramos máis baixos de renda (deciles 1 e 2, ingresos inferiores a 9.449€/ano por unidade de consumo) aumentou do 19,8% ao 21,1%. Compre tamén sinalar como dato especialmente significativo, que o 52,8%, de tódalas pensións que se perciben en Galicia seguen a estar por debaixo do limiar de pobreza. 404.154 persoas maiores de 65 anos. O 22,1% están incluso por debaixo do limiar de pobreza severa. Se se consideran só as pensións de viuvez (case todas de mulleres) o 67,8% atópanse por debaixo do limiar de pobreza relativa, e o 39,2% por debaixo do de pobreza severa. Baixa intensidade de emprego no fogar Este indicador é o unico que mellorou notablemente no ano anterior á pandemia, baixando do 11,9% ao 8,5%, a terceira comunidade autónoma na que máis diminuiu tras Castela a Mancha e Andalucía. Esta melloría foi superior na poboación feminina. Porén este dato contrasta co seu empeoramento no resto dos indicadores, en especial no de Privación Material Severa. Compre salientar que este indicador fala de cantas persoas atoparon un emprego pero non das condicións ou calidade do mesmo. Privación ou Carencia Material Severa O impacto da pandemia percíbese claramente no aumento notable das persoas con carencias materiais severas. Do 3,6% ao 5,2% no 2020. Especialmente nas mulleres donde pasa do 3,6% ao 5,7% mentres a dos homes pasa do 3,7% ao 4,6%. A Privación Material Severa é un indicador da dificultade para afrontar determinados gastos básicos que se definen a nivel europeo e supón unha vulnerabilidade moi grave para as persoas afectadas. Catro conceptos empeoran, en especial aqueles que supoñen satisfacer necesidades básicas. Este significativo incremento reflicte tamén o empeoramento preocupante dos efectos das dificultades de acceso a unha vivenda digna, axeitada e accesible, en especial para a poboación máis vulnerable. A situación de emerxencia residencial na que viven milleiros de familias galegas obsérvase no empeoramento dos conceptos que teñen relación tanto directa coa vivenda como […]

  • Un ano máis, EAPN España e EAPN Galicia celebraron o evento de referencia en Galicia de participación de persoas en risco ou situación de pobreza e exclusión social O encontro centrouse en torno a tres temáticas que están a agravar o empobrecemento da poboación galega: fenda dixital, exclusión bancaria ou financeira e acceso a vivenda Unha vez máis quedou patente a necesidade urxente dunha vivenda digna, axeitada e accesible. As persoas en pobreza aseguran que baixo esta situación “non viven, sobreviven”     Un ano máis, EAPN España e EAPN Galicia celebraron o evento de referencia en Galicia de participación de persoas en risco ou situación de pobreza e exclusión social. Limitado nesta ocasión a un máximo de 65 persoas para asegurar o cumprimento da normativa sanitaria. Baixo o lema ‘Os dereitos básicos non son unha lotería‘, o encontro, que tivo lugar o pasado 6 de outubro, tiña como obxectivo xerar un espazo no que se traballase de cara ao empoderamento e participación real e efectiva das persoas na sociedade na que viven. Pecha un proceso previo de obradoiros locais para asegurar a participación efectiva e que contou coa implicación e apoio constante de profesionais de organizacións como Accem, Alzheimer Galicia, Amaranta, APES, Boa Vida, Cáritas Mondoñedo-Ferrol, COGAMI, Emaus Fundación Social, Fundación Juan Soñador, Fundación Ronsel, Medicos do Mundo ou Provivienda. O encontro centrouse en torno a tres temáticas, que se configuran como dereitos básicos ou barreiras no acceso aos mesmos: A fenda dixital, que afecta transversalmente ao cumprimento e acceso a servizos e dereitos, a exclusión bancaria ou a vulneración dos dereitos económicos e financeiros e a vivenda, como piar fundamental e elemento clave na protección contra situacións de pobreza e exclusión cando é digna, axeitada e accesible. Na mesa redonda inicial contouse con intervención de Diego Estévez que participa na organización APES e que introduciu o tema da fenda dixital. Javier Pérez da organización Boa Vida falounos dos dereitos económicos, e por último Duvraska Aimeth da organización Accem puxo enriba da mesa a emerxencia en vivenda. Máis tarde e durante toda a xornada, as persoas asistentes traballaron en grupos reducidos o xeito en que estas cuestións afectan na vida diaria e, sobre todo, cales son as propostas para que estes dereitos sexan garantidos. Para rematar, realizouse unha votación para priorizar as propostas de todos os grupos e este foi o resultado: O documento completo de propostas será presentado en breve tanto á Xunta de Galicia como aos diferentes grupos parlamentarios e Valedora do Pobo. #EmerxenciaVivenda unha vez máis. Ao longo de todo o encontro quedou patente a necesidade urxente dunha vivenda digna, axeitada e accesible. As persoas asistentes a este encontro aseguraban ter que verse constantemente na situación de priorizar a vivenda sobre outros gastos, denunciaron situacións de discriminación, cláusulas abusivas nos contratos de alugueiro, etc. Con isto, lembrouse de novo a importancia de que sumarse á campaña #EmergenciaVivienda coa que se pretende chamar a atención sobre a emerxencia residencial e habitacional na que viven máis de 11 millóns de persoas en España e coa que as organizacións membro de EAPN pretenden visibilizar a gravidade da situación. Ante a gravidade da situación en Galicia, e baixo o cancelo #EmerxenciaVivenda, a campaña xa foi asumida por 48 organizacións reclamando o aumento drástico e urxente dos raquíticos orzamentos adicados ao acceso á vivenda na Xunta e na maioría dos concellos galegos e a súa coordinación coas organizacións de acción social. Documentación do Seminario: Documento de conclusións #EmergenciaVivienda

  • Se a exclusión residencial afectaba antes da pandemia ao 35% da poboación galega, na actualidade o elevado gasto en vivenda está a obrigar a moitas familias e persoas en pobreza a priorizar gastos, incluso na calidade da alimentación, e impide de facto o éxito nos procesos e medidas de inclusión social Coa campaña #EmerxenciaVivenda as organizacións membro de EAPN pretenden visibilizar a gravidade da situación e reclamar o aumento drástico e urxente dos raquíticos orzamentos adicados ao acceso á vivenda na Xunta e na maioría dos concellos galegos e a súa coordinación coas entidades do Terceiro Sector   As redes EAPN de Loita contra a Pobreza e a Exclusión Social en toda España e as súas máis de catro mil entidades membro veñen de lanzar a Campaña #EmergenciaVivienda: Por el derecho a una vivienda digna, adecuada y accesible, para chamar a atención sobre a emerxencia residencial e habitacional na que viven máis de 11 millóns de persoas en España. Unha problemática á que apenas se lle ten dado resposta nos últimos anos dende as administracións públicas. A gravidade da situación é especialmente preocupante en Galicia. En palabras da presidenta de EAPN Galicia, Eloina Ingerto, na Comisión de Reactivación Económica e Social: “A vivenda é o primeiro! Non hai día en que nas nosas organizacións non escoiten este berro. Por iso síntome obrigada a recoñecer a nosa frustración e ata impotencia por non estar sendo capaces de transmitir coa gravidade que merece a situación de emerxencia residencial na que viven milleiros de familias galegas. É imposible unha reactivación económica e social se non se multiplica o investimento en vivenda digna e accesible”   Antes da pandemia, Galicia xa era a comunidade autónoma en peor situación, cun 35% da súa poboación, case un millón de persoas, afectada por algún indicador de exclusión na vivenda, fronte a un 23,7% estatal (infravivenda, deficiencias graves na construción, insalubridade, amontoamento, tenencia da vivenda en precario, contorna degradada, fogares con barreiras arquitectónicas ou desproporción de gastos en vivenda fronte a ingresos), unha porcentaxe que se eleva ao 66% na poboación en exclusión severa. A pandemia da COVID-19 e o aumento dos gastos derivados do acceso á vivenda están a agravar notablemente esta emerxencia, a pobreza e privación material. Aumentando as persoas afectadas por atrasos nos pagos relacionados coa vivenda (hipoteca, alugueiro, recibos, pobreza enerxética) pero obrigando a moitas familias a ter que priorizar estes gastos por riba doutros como a calidade da súa alimentación: mais de catrocentos mil galegas e galegos, o 14,9% da poboación, non podían permitirse no 2020 unha comida de carne, polo ou peixe polo menos cada dous días. 162.000 persoas máis que no 2019. Aumentar o ínfimo orzamento da Xunta de Galicia e a coordinación con concellos e entidades do terceiro sector para facilitar o alugueiro social. Fronte a esta emerxencia, a futura Lei Estatal polo Dereito á Vivenda e o Plan Estatal de Acceso á Vivenda, así como fondos como os NextGenerationUE representan unha oportunidade para asegurar a función social da vivenda en todo o territorio e facer fronte á necesidade de acceder a unha vivenda digna, axeitada e accesible que garanta a calidade de vida e os dereitos fundamentais das persoas. Ao igual que o supón o Pacto de Vivenda de Galicia 2021-2025. A campaña denuncia que na maioría de comunidades autónomas e concellos hai unha clara falta de dotación orzamentaria así como de políticas e medidas fortes e cohesionadas que apuntalen o dereito á vivenda e reclama en toda España, pero de xeito especial en Galicia, considerar o investimento en vivenda digna e accesible como obra pública prioritaria. É urxente o aumento do ínfimo orzamento do Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) da Xunta de Galicia e que este sexa executado na súa totalidade. O recoñecido esforzo deste departamento e do seu persoal non pode afrontar evidencias como que as 3.534 vivendas do parque público de vivienda para alugueiro social en Galicia no 2019 so supoñan o 0,32% das vivendas principais. 3 veces menos que a media estatal do 0,96% e 30 veces menos que no conxunto da Unión Europea (9,3%). Ou que o 40% das vivendas actuais precisen melloras de accesibilidade. Como sumarse á campaña #EmergenciaVivienda Calquera organización do Terceiro Sector pode asinar o manifiesto na web da campaña: www.participacionsocial.org/ermergenciavivienda A calquera persoa afectada pídeselle contar a súa realidade ou publicar fotos e vídeos nas súas redes sociais mostrando a emerxencia do acceso á vivenda coa etiqueta #EmergenciaVivienda Xornada. Asegurando o dereito a unha vivenda digna, axeitada e accesible. 30 de setembro O 30 de setembro, EAPN Galicia organiza esta xornada técnica coa que pretende brindar un espazo de reflexión e diálogo entre profesionais das Administracións Públicas, entidades do Terceiro Sector e outros axentes sociais que traballan para favorecer a inclusión das persoas vulneradas. Nesta xornada xa está confirmada a presenza, entroutros, de representantes da Valedoría do Pobo, IGVS, Consellería de Política Social ou da Asociación Galega de Inmobiliarias (AGALIN) Mais información e inscripcións aquí.  

  • EAPN Galicia organizou esta xornada técnica coa que pretendía brindar un espazo de reflexión e diálogo entre profesionais das Administracións Públicas, entidades do Terceiro Sector e outros axentes sociais que traballan para favorecer a inclusión das persoas vulneradas.   Sabemos que a vivenda constitúe un dos determinantes sociais máis importantes para explicar os procesos de exclusión social e as situacións de pobreza. A emerxencia sanitaria puxo de manifesto a importancia da vivenda como un ben de utilidade social e un factor clave para a inclusión social, así como un dos piares básicos para que as persoas podan ter garantidos dereitos tan esenciais como a saúde e o benestar. É un feito xa constatado, que estamos ante unha emerxencia residencial: o elevado gasto en vivenda, nin digna nin accesible, está a actuar como un aspirador de rendas que obriga ás persoas en pobreza a priorizar gastos, incluso na calidade da alimentación, e impide de facto o éxito nos procesos e medidas de inclusión social. Por todo isto, EAPN Galicia organizou esta xornada online, ca que se pretende brindar un espazo de reflexión e diálogo entre profesionais das Administracións Públicas, entidades do Terceiro Sector e outros axentes sociais que traballan para favorecer a inclusión das persoas vulneradas, na que participaron ao redor de 70 persoas. Nela fíxose un diagnóstico da situación e das respostas que, dende distintos ámbitos, se están dando no novo escenario de recuperación, así como das oportunidades a nivel estatal (futura Lei polo Dereito á Vivenda e Plan Estatal de Acceso á Vivenda), como mecanismos decisivos na inclusión residencial das persoas en situación de pobreza e exclusión. Ao tratarse dunha xornada técnica e práctica, tamén se fixo un achegamento e mellora das propostas para loitar contra a exclusión residencial, a través de grupos de traballo divididos por temáticas concretas segundo os apartados do borrador do ‘Informe de posicionamento sobre vivenda digna, axeitada e accesible’, elaborado por EAPN Galicia. Ditos grupos incluiron de xeito transversal a procura de medidas de coordinación co Terceiro Sector de Acción Social, e foron os seguintes: Actuar fronte á emerxencia e diminuír a vivenda baleira (Axudas económicas, infravivenda e chabolismo, vivenda de emerxencia, Programa Reconduce, Programa de Vivendas Baleiras, …). Axilizar o acceso á vivenda e reducir a carga que supón o seu custe (Rexistro Único de Demandantes de Vivenda de Galicia, acompañamento individualizado e mediación, Bono Alugueiro Social, …). Promoción e fomento do alugueiro social e medidas dirixidas á mocidade (Vivenda social, captación de vivenda, rehabilitación, axudas económicas, …). Vivenda accesible, adaptación e rehabilitación (Eliminación barreiras arquitectónicas, rehabilitación e adaptación de vivendas, apoio económico, …). Documentación da xornada Conclusións dos grupos de traballo Presentación #EmergenciaVivienda, Aitana Alguacil Presentación Vivenda digna, axeitada e accesible, Sara Abella Programa 09.30 – Benvida Eloína Ingerto, presidenta EAPN Galicia Carlos Susías, presidente EAPN España e EAPN Europa 09.45 – Emergencia Vivienda: Polo dereito a unha vivenda digna, axeitada e accesible en España. Aitana Alguacil, técnica de incidencia y estudios de EAPN España 10.15 – Aproximación á situación da exclusión residencial en Galicia Sara Abella, responsable programas e incidencia vivenda EAPN Galicia Cristina Fernández San Silvestre, responsable da área de vivenda da Valedoría do Pobo 11.00 – Descanso 11.15 – Mesa redonda: Propostas para garantir o acceso á la vivienda dende diferentes perspectivas Ana Pardo, responsable territorial de Provivienda en Galicia Heriberto García, Director Xeral do Instituto Galego de Vivenda e Solo Ana Mª Aboy Fernández, Subdirectora Xeral de Prestacións e Programas de Inclusión (Dirección Xeral de Inclusión, Consellería Política Social) Lucía González Louro, técnica da Federación Galega de Municipios e Provincias (FEGAMP) Carlos Debasa, Presidente da Asociación Galega de Inmobiliarias (AGALIN) 12.30 – Grupos de traballo 13.45 – Conclusións 14.00 – Fin da Xornada

  • O 25,7% da poboación galega estaba en 2020 en risco de pobreza ou exclusión (AROPE), fronte ao 24,3% do 2019. 694.367 persoas, 38.389 persoas máis que no ano anterior. Segundo a ‘Encuesta de Condiciones de Vida 2020’ do INE A gravidade do impacto do COVID-19 xa se comeza a percibir no aumento das persoas en situación de Privación Material Severa que aumenta do 3,6% ao 5,2% da poboación. Este significativo incremento reflicte tamén o empeoramento preocupante dos efectos das dificultades de acceso a unha vivenda para os sectores máis desfavorecidos. A recen publicada ’Encuesta de Condiciones de Vida’ (ECV) do 2020 publicada polo Instituto Nacional de Estadística (INE) deixa a Galicia con peores resultados con respecto ao 2019. A porcentaxe de poboación en risco de pobreza ou exclusión (AROPE) aumentou do 24,3% no 2019 ao 25,7% no 2020. 694.367 persoas, 38.389 persoas máis que no ano anterior Os datos da ECV reflicten parcialmente os efectos da pandemia, pois se refiren ao 2019 no caso de taxa de pobreza e intensidade laboral, e ao último trimestre do 2020 no caso de carencia material recollendo neste caso o efecto da COVID.19. Risco de Pobreza ou exclusión social (AROPE) e detalle compoñentes a nivel nacional e galego O empeoramento da Taxa AROPE mantense en dous dos seus compoñentes: Persoas en Risco e pobreza e poboación en situación de Carencia ou Privación Material Severa. Un dato positivo da ECV é en relación ao número de fogares con baixa intensidade laboral, que baixou do 11,9 no 2019 ao 8,5 no 2020 (antes da pandemia), unha baixada de 3,4 puntos moi superior á media estatal (0,9 puntos). Por primeira vez dende 2009 a taxa de pobreza relativa en Galicia (22,1%, 2,1 puntos mais que no ano anterior) está por encima da estatal (21%, aumentou 0,3 dende o ano anterior). É dicir, 598.000 galegas e galegos atopábanse no 2019 por debaixo do limiar da pobreza (802€ ao mes – 9.626€/ano – para un fogar de unha persoa, ou 1.685€ ao mes – 20.215€/ano – para un fogar de dous adultos e dous menores). A poboación galega xa se atopaba nunha situación de fraxilidade en termos económicos antes do estallido da pandemia, e polo tanto, con máis dificultades para facer fronte á crise sanitaria e social. Agrávase así a tendencia negativa do ano anterior, constatando un ano mais que o escaso acceso á vivenda agravan a pobreza e a exclusión social en Galicia antes da pandemia. As persoas en situación de Privación Material Severa aumentan do 3,6% ao 5,2% da poboación, estando aínda case dous puntos por debaixo do conxunto do estado. Cinco dos sete conceptos deste indicador empeoran, en especial aqueles que supoñen poder satisfacer necesidades básicas. Mención expresa merece o sorprendente pero contrastado aumento do 8,9% ao 14,9% das persoas que non poden permitirse unha comida de carne, polo ou peixe ao menos cada dous días. Outro dato importante a destacar é que nos últimos 12 meses, o 6,2% da poboación tivo atrasos no pago de gastos relacionados coa vivenda principal ou en compra a prazos, fronte ao 5% en 2019; así mesmo, un 9,6% non puido permitirse manter a vivenda cunha temperatura axeitada, fronte ao 6% en 2019. Empeoran tanto os ítems relacionados directamente coa vivenda (temperatura axeitada, retraso en gastos alugueiro, luz, auga, etc.) como tamén os indirectos, aqueles que empeoran porque hai que gastar mais na vivenda como é no caso de non ter capacidade para afrontar gastos imprevistos (do 24,4 ao 28,1%). Seguen vixentes as palabras de Eloína Ingerto, presidenta da EAPN Galicia, na Comisión parlamentaria de Reactivación: ”O elevado gasto en vivenda non digna nin accesible está a actuar como un aspirador de rendas que obriga as persoas en pobreza a priorizar gastos, incluso na calidade da alimentación, e impide de facto o éxito nos procesos e medidas de inclusión social”. Os problemas en vivenda son claros. Nos resultados da enquisa facilítase un desglose dos datos en vivenda por CCAA, que amosan un claro empeoramento das condicións de acceso a unha vivenda digna no conxunto do estado e en menor medida en Galicia: luz natural, ruídos, contaminación, etc. Con estas e outras informacións e estatísticas oficiais, segue a constatarse que unha reactivación económica e social resultará imposible se non se multiplica o investimento en vivenda digna e accesible. Dende EAPN Galicia, reafirmamos que as accións de política social están condeadas á irrelevancia se non se reformulan completa e de xeito urxente as medidas que garantan o dereito a unha vivenda digna, axeitada e accesible e se non se aumenta de xeito decidido o orzamento propio da Xunta de Galicia neste eido. Asegurando asemade o acompañamento estable e profesionalizado ás persoas con maiores dificultades de empregabilidade ou precariedade laboral. Máis información: Análisis EAPN España Encuesta de Condiciones de Vida 2020 Casi 12,5 millones de personas está en riesgo de pobreza o exclusión en España según datos de renta previos a la COVID

  • ¨Empresa solidaria: empresa extraordinaria”. Con este lema, as organizacións do Terceiro Sector galego animan a marcar o cadro de “Empresa Solidaria” no Imposto de Sociedades. Por primeira vez, e como xa ocorre co cadro do “X Solidario” do IRPF, a recadación desta campaña, 20,7 millóns de euros no 2020, adicarase a financiar proxectos contra a pobreza e a exclusión social en Galicia. Baixo as etiquetas #emerXenciaSOLIDARIA e #EmpreXasquemarcan, as ONG galegas lanzan unha campaña nas redes sociais con vídeos de persoas beneficiarias de programas financiados co X Solidario. As empresas de Galicia xa poden contribuír a proxectos das entidades de acción social galegas. A campaña ‘EmpreXas que marcan para marcar o cambio’ está dirixida a informar e sensibilizar ás empresas para que marquen o cadro de “Empresa solidaria” co cal poderán destinar, por terceiro ano consecutivo, o 0,7% do recadado a proxectos sociais. Esta medida permite ás empresas, contribuír a lograr unha sociedade máis xusta, igualitaria e inclusiva marcando o cadro 00073 (modelo 200) ou a 069 (modelo 220) do seu Imposto de Sociedades. EmerXencia SOLIDARIA A emerxencia sanitaria está a facer máis vulnerables ás persoas que xa o eran antes da pandemia. Cara elas as ONG galegas destinan programas e servizos que precisan do financiamento que chega a través do 0,7% do IRPF e agora do Imposto de Sociedades. Unha aportación que ás persoas e empresas contribuíntes non lles supón ningún custo e que resulta imprescindible para moitas persoas en exclusión social ou pobreza. Como dixeron na presentación da campaña do X Solidario do IRPF as representantes das tres plataformas de organizacións de acción social galegas (EAPN, CERMI e Plataforma de Infancia): “as profesionais e voluntarias de moitas ONG prestan un servizo esencial na loita contra o COVID-19 e seguirán a facelo cando remate a pandemia, apoiando ás persoas máis vulnerables e defendendo os seus dereitos”. En palabras de Patricia Blanco, tesoureira de EAPN Galicia: “Grazas ás aportacións no IRPF e no Imposto de Sociedades pódense abarcar unha gran diversidade de programas de loita contra a pobreza, pola discapacidade e pola infancia, que vimos desenvolvendo todo tipo de actividades como de atención temperá, inserción laboral, exclusión social, atención a mulleres en situación de violencia machista, programas educativos…” Máis fondos en Galicia grazas a persoas e empresas No 2020 á aportación conxunta do 0,7% do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas e do Imposto sobre Sociedades ascendeu en toda España a 331,7 millóns de euros, un 7% máis que en 2020. De este importe a Galicia correspóndenlle 20.713.082 Euros, a segunda comunidade autónoma donde máis crecen, tras Asturias, recoñecendo así o crecente apoio da cidadania galega. E por iso que as entidades do Terceiro Sector pedimos que as empresas galegas se sumen ás 735.705 persoas que presentaron a Declaración da Renda en 2020 e que marcaron o recadro de “Actividades de interese social”. A Confederación Española de Organizacións Empresariais (CEOE), A Confederación Española da Pequena e Mediana Empresa (CEPYME), A Federación Nacional de Asociacións de Empresarios e Traballadores Autónomos (ATA, a Confederación Española de Asociacións de Xóvenes Empresarios (CEAJE) e a Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES) xa se teñen comprometido a divulgar entre as súas empresas esta medida, totalmente voluntaria e que non supón ningún custo adicional. Coa marcación voluntaria do cadro de “Empresa solidaria”, as compañías estarán a poñer en práctica a súa Responsabilidade Social Corporativa (RSC) e contribuíndo á execución dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS) e a Axenda 2030 coa procura de alianzas e novos escenarios de colaboración co Terceiro Sector. Mais info: www.casillaempresasolidaria.es @EmpreXas_

  • O pasado 30 de xuño o Grupo de Comunicación de EAPN Galicia, en colaboración con Ecos do Sur, organizou este evento en liña para dar a coñecer e crear rede entre as múltiples e diversas iniciativas postas en marcha en Galicia para difundir o discurso alternativo e maioritario de defensa dos dereitos e a dignidade das persoas. A través desta xornada identificáronse persoas e organizacións, con proxectos e iniciativas que se están a desenvolver en Galicia para seren difundidas tanto en redes sociais coa etiqueta #ContrAporofobia como nunha Guía de Estilo para comunicadoras sobre Aporofobia e Discurso do Odio.     No 2015, as entidades membro de EAPN Galicia aprobaron por unanimidade o Código de conduta e boas prácticas na comunicación da pobreza e a exclusión social, comprometéndose a “fomentar un discurso responsable e xusto, afastado de estereotipos e mecanismos que produzan ou manteñan as situacións de discriminación” Sen sabelo, este decálogo foi o primeiro esforzo para xerar un discurso de narrativas alternativas e en positivo, lonxe do asistencialismo e a culpabilización e estigmatización das persoas en pobreza ou exclusión social. Dous anos despois, as propias persoas afectadas, participantes no Seminario “Participando contra prexuízos e #MentirasPobreza” denunciaron nun Muro das Mentiras a pandemia de odio que xa estaban a sufrir. O primeiro sitio donde se amosaron o Muro das Mentiras e o Muro da Inclusión foi no Parlamento de Galicia. No 2017, e reiterado no 2020 aprobouse por unanimidade a Declaración Institucional contra o odio e a intolerancia ás persoas en pobreza ou exclusión. Unha sociedade civil movilizada contra o odio Fronte e en paralelo a un aparentemente abrumador e artificial crecemento do discurso do odio en redes sociais e parlamentos, nos últimos anos veñen xurdindo multitude de iniciativas postas en marcha por persoas e organizacións para xerar narrativas alternativas e poñer en valor a tolerancia e a xustiza social. É un feito o avance na loita contra a aporofobia e o discurso do odio dende as múltiples iniciativas de comunicación das organizacións do Terceiro Sector membro de EAPN, coordinando dende Galicia campañas estatais como #ContrAporofobia ou #RendaMínimaSi: Pon os teus prexuízos en corentena, ou en xornadas de formación sobre ‘Como loitar contra a aporofobia, o odio e a desinformación dende Administracións Públicas e ONG’. A recentemente aprobada Lei de protección integral á infancia e a adolescencia fronte á violencia, inclúe unha disposición adicional pola que a aporofobia será perseguida como delito de odio. Unha demanda atendida e que permite que o termo de aporofobia non só se atope nas academias da lingua senón tamén no Código penal. Deste xeito, en EAPN Galicia somos conscientes da multitude de iniciativas e proxectos postos en marcha no noso territorio para difundir novas narrativas, e quixemos contribuír a darlles visibilidade e poñelas en común. A xornada contou con máis de 60 asistentes que puideron coñecer o funcionamento dalgunhas iniciativas galegas que loitan contra o odio e a discriminación dende o ámbito xudicial, educativo, comunitario, narrativo e do ciberactivismo, concluíndo que son necesarias políticas máis igualitarias e inclusivas e continuar traballando nun cambio a nivel narrativo que redunde nun cambio social. Seguimos buscando iniciativas! Se ti ou a túa organización contades con algunha iniciativa destas características queremos coñecela! Podes cubrir a seguinte ficha e facérnola chegar a info@eapn-galicia.com. Estaremos encantadas de saber de vos e de poñernos en contacto! Por suposto, podes compartir e difundir esta nova para que chegue a cantas máis persoas mellor. PROGRAMA   09.30 – 09.45 Presentación Eloina Ingerto. Presidenta EAPN Galicia Miguel Angel Santalices. Presidente Parlamento de Galicia María Dolores Fernández. Valedora do Pobo Arturo Parrado. Director Xeral de Inclusión Social 09.45 – 10.30 Camiños contra o odio O camiño legal: a aporofobia como delito de odio, con Eva Serrano. Fiscalía Xeral do Estado O camiño das novas narrativas, con Natalia Monje. Ecos do Sur – CibeRespect O camiño do activismo e accións en redes sociais, con Anxela Iglesias. LaIntersección.net 10.30 – 10.45 Guía sobre aporofobia e discurso do odio 11.00 – 12.05 Iniciativas contra o odio en Galicia Proxecto Dixitáis: Laboratorio cidadán para a competencia dixital e mediática (UVigo) Muda o Conto: Contra o discurso de odio (Agareso) Participación de familias migrantes na escola (Accem) Proxecto CibeRespect (Ecos do Sur) #Daravoltaaotexto: O Discurso do Ódio não é argumento (EAPN Portugal) Litixio estratéxico, defensa xurisdicional ás vítimas de discriminación e delitos de odio e o Servizo de Asistencia e Orientación a Vítimas de Discriminación Racial ou Étnico (Fundación Secretariado Xitano) Mulleres Pontevedresas na Rede. Análise do discurso, micromachismos e discurso de odio en Twitter (UVigo) Círculo de mulleres: Creación dun espazo propio de mulleres empoderadas (Fundación Juan Soñador) 12.05 – 12.30 Coloquio Outras iniciativas recibidas Protéxete do racismo: pon o foco en combater o odio intensificado pola pandemia do coronavirus. (Agareso) Dicionarios audiovisuais de ida e volta: é un exemplo de nova narrativa no terreo das migracións. (Agareso) “Que nada nos separe”: mensaxe de sensibilización social: “Se temos tantas cousas en común, por que deixamos que un só cromosoma nos separe?”. (Down Galicia) #FóraPrexuízos: campaña de concienciación para tratar de desbotar os prexuízos existentes contra as persoas coa síndrome de Down e outras discapacidades intelectuais. (Down Galicia) Guía de estilo sobre persoas coa síndrome de Down: Manual orientado a sensibilizar, e concienciar sobre a terminoloxía máis adecuada para referirse ás persoas coa síndrome de Down e outras discapacidades intelectuais (Down Galicia) Síndrome de Down – guía rápida: Vídeo animado no que se explica que é a síndrome de Down de maneira sinxela e visual. (Down Galicia) Libro os Bolechas: “Xela celebra o seu aniversario”: A historia céntrase na celebración dun aniversario, xa que soe ser un dos momentos máis excluíntes para as persoas coa síndrome de Down ou outras discapacidades intelectuais. (Down Galicia) Fear of missing out: Dignificar a saúde mental a través da arte e visibilizar os problemas de saúde mental e mostrar as capacidades das persoas que os teñen. (FEAFES) Botemos o estigma ao lixo: Sensibilizar á cidadanía sobre os obstáculos que provoca o estigma nas […]

CONTACTO

Basquiños, 33
Santiago de Compostela,
15704 A Coruña
Teléfono: 881 95 72 84

Traducir

GalegoEspañol

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña a mellor experiencia de usuario. Se continúa navegando está dando o seu consentimento para a aceptación das devanditas cookies e a aceptación da nosa política de cookiespique no enlace para maior información.

ACEPTAR
Aviso de cookies