Eleccións ao Parlamento de Galicia 2020

MultimediaVI Foro EAPN

EntidadesPublicacións


Posicionamentos

Novas destacadas

  • O 25,7% da poboación galega estaba en 2020 en risco de pobreza ou exclusión (AROPE), fronte ao 24,3% do 2019. 694.367 persoas, 38.389 persoas máis que no ano anterior. Segundo a ‘Encuesta de Condiciones de Vida 2020’ do INE A gravidade do impacto do COVID-19 xa se comeza a percibir no aumento das persoas en situación de Privación Material Severa que aumenta do 3,6% ao 5,2% da poboación. Este significativo incremento reflicte tamén o empeoramento preocupante dos efectos das dificultades de acceso a unha vivenda para os sectores máis desfavorecidos. A recen publicada ’Encuesta de Condiciones de Vida’ (ECV) do 2020 publicada polo Instituto Nacional de Estadística (INE) deixa a Galicia con peores resultados con respecto ao 2019. A porcentaxe de poboación en risco de pobreza ou exclusión (AROPE) aumentou do 24,3% no 2019 ao 25,7% no 2020. 694.367 persoas, 38.389 persoas máis que no ano anterior Os datos da ECV reflicten parcialmente os efectos da pandemia, pois se refiren ao 2019 no caso de taxa de pobreza e intensidade laboral, e ao último trimestre do 2020 no caso de carencia material recollendo neste caso o efecto da COVID.19. Risco de Pobreza ou exclusión social (AROPE) e detalle compoñentes a nivel nacional e galego O empeoramento da Taxa AROPE mantense en dous dos seus compoñentes: Persoas en Risco e pobreza e poboación en situación de Carencia ou Privación Material Severa. Un dato positivo da ECV é en relación ao número de fogares con baixa intensidade laboral, que baixou do 11,9 no 2019 ao 8,5 no 2020 (antes da pandemia), unha baixada de 3,4 puntos moi superior á media estatal (0,9 puntos). Por primeira vez dende 2009 a taxa de pobreza relativa en Galicia (22,1%, 2,1 puntos mais que no ano anterior) está por encima da estatal (21%, aumentou 0,3 dende o ano anterior). É dicir, 598.000 galegas e galegos atopábanse no 2019 por debaixo do limiar da pobreza (802€ ao mes – 9.626€/ano – para un fogar de unha persoa, ou 1.685€ ao mes – 20.215€/ano – para un fogar de dous adultos e dous menores). A poboación galega xa se atopaba nunha situación de fraxilidade en termos económicos antes do estallido da pandemia, e polo tanto, con máis dificultades para facer fronte á crise sanitaria e social. Agrávase así a tendencia negativa do ano anterior, constatando un ano mais que o escaso acceso á vivenda agravan a pobreza e a exclusión social en Galicia antes da pandemia. As persoas en situación de Privación Material Severa aumentan do 3,6% ao 5,2% da poboación, estando aínda case dous puntos por debaixo do conxunto do estado. Cinco dos sete conceptos deste indicador empeoran, en especial aqueles que supoñen poder satisfacer necesidades básicas. Mención expresa merece o sorprendente pero contrastado aumento do 8,9% ao 14,9% das persoas que non poden permitirse unha comida de carne, polo ou peixe ao menos cada dous días. Outro dato importante a destacar é que nos últimos 12 meses, o 6,2% da poboación tivo atrasos no pago de gastos relacionados coa vivenda principal ou en compra a prazos, fronte ao 5% en 2019; así mesmo, un 9,6% non puido permitirse manter a vivenda cunha temperatura axeitada, fronte ao 6% en 2019. Empeoran tanto os ítems relacionados directamente coa vivenda (temperatura axeitada, retraso en gastos alugueiro, luz, auga, etc.) como tamén os indirectos, aqueles que empeoran porque hai que gastar mais na vivenda como é no caso de non ter capacidade para afrontar gastos imprevistos (do 24,4 ao 28,1%). Seguen vixentes as palabras de Eloína Ingerto, presidenta da EAPN Galicia, na Comisión parlamentaria de Reactivación: ”O elevado gasto en vivenda non digna nin accesible está a actuar como un aspirador de rendas que obriga as persoas en pobreza a priorizar gastos, incluso na calidade da alimentación, e impide de facto o éxito nos procesos e medidas de inclusión social”. Os problemas en vivenda son claros. Nos resultados da enquisa facilítase un desglose dos datos en vivenda por CCAA, que amosan un claro empeoramento das condicións de acceso a unha vivenda digna no conxunto do estado e en menor medida en Galicia: luz natural, ruídos, contaminación, etc. Con estas e outras informacións e estatísticas oficiais, segue a constatarse que unha reactivación económica e social resultará imposible se non se multiplica o investimento en vivenda digna e accesible. Dende EAPN Galicia, reafirmamos que as accións de política social están condeadas á irrelevancia se non se reformulan completa e de xeito urxente as medidas que garantan o dereito a unha vivenda digna, axeitada e accesible e se non se aumenta de xeito decidido o orzamento propio da Xunta de Galicia neste eido. Asegurando asemade o acompañamento estable e profesionalizado ás persoas con maiores dificultades de empregabilidade ou precariedade laboral. Máis información: Análisis EAPN España Encuesta de Condiciones de Vida 2020 Casi 12,5 millones de personas está en riesgo de pobreza o exclusión en España según datos de renta previos a la COVID

  • ¨Empresa solidaria: empresa extraordinaria”. Con este lema, as organizacións do Terceiro Sector galego animan a marcar o cadro de “Empresa Solidaria” no Imposto de Sociedades. Por primeira vez, e como xa ocorre co cadro do “X Solidario” do IRPF, a recadación desta campaña, 20,7 millóns de euros no 2020, adicarase a financiar proxectos contra a pobreza e a exclusión social en Galicia. Baixo as etiquetas #emerXenciaSOLIDARIA e #EmpreXasquemarcan, as ONG galegas lanzan unha campaña nas redes sociais con vídeos de persoas beneficiarias de programas financiados co X Solidario. As empresas de Galicia xa poden contribuír a proxectos das entidades de acción social galegas. A campaña ‘EmpreXas que marcan para marcar o cambio’ está dirixida a informar e sensibilizar ás empresas para que marquen o cadro de “Empresa solidaria” co cal poderán destinar, por terceiro ano consecutivo, o 0,7% do recadado a proxectos sociais. Esta medida permite ás empresas, contribuír a lograr unha sociedade máis xusta, igualitaria e inclusiva marcando o cadro 00073 (modelo 200) ou a 069 (modelo 220) do seu Imposto de Sociedades. EmerXencia SOLIDARIA A emerxencia sanitaria está a facer máis vulnerables ás persoas que xa o eran antes da pandemia. Cara elas as ONG galegas destinan programas e servizos que precisan do financiamento que chega a través do 0,7% do IRPF e agora do Imposto de Sociedades. Unha aportación que ás persoas e empresas contribuíntes non lles supón ningún custo e que resulta imprescindible para moitas persoas en exclusión social ou pobreza. Como dixeron na presentación da campaña do X Solidario do IRPF as representantes das tres plataformas de organizacións de acción social galegas (EAPN, CERMI e Plataforma de Infancia): “as profesionais e voluntarias de moitas ONG prestan un servizo esencial na loita contra o COVID-19 e seguirán a facelo cando remate a pandemia, apoiando ás persoas máis vulnerables e defendendo os seus dereitos”. En palabras de Patricia Blanco, tesoureira de EAPN Galicia: “Grazas ás aportacións no IRPF e no Imposto de Sociedades pódense abarcar unha gran diversidade de programas de loita contra a pobreza, pola discapacidade e pola infancia, que vimos desenvolvendo todo tipo de actividades como de atención temperá, inserción laboral, exclusión social, atención a mulleres en situación de violencia machista, programas educativos…” Máis fondos en Galicia grazas a persoas e empresas No 2020 á aportación conxunta do 0,7% do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas e do Imposto sobre Sociedades ascendeu en toda España a 331,7 millóns de euros, un 7% máis que en 2020. De este importe a Galicia correspóndenlle 20.713.082 Euros, a segunda comunidade autónoma donde máis crecen, tras Asturias, recoñecendo así o crecente apoio da cidadania galega. E por iso que as entidades do Terceiro Sector pedimos que as empresas galegas se sumen ás 735.705 persoas que presentaron a Declaración da Renda en 2020 e que marcaron o recadro de “Actividades de interese social”. A Confederación Española de Organizacións Empresariais (CEOE), A Confederación Española da Pequena e Mediana Empresa (CEPYME), A Federación Nacional de Asociacións de Empresarios e Traballadores Autónomos (ATA, a Confederación Española de Asociacións de Xóvenes Empresarios (CEAJE) e a Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES) xa se teñen comprometido a divulgar entre as súas empresas esta medida, totalmente voluntaria e que non supón ningún custo adicional. Coa marcación voluntaria do cadro de “Empresa solidaria”, as compañías estarán a poñer en práctica a súa Responsabilidade Social Corporativa (RSC) e contribuíndo á execución dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS) e a Axenda 2030 coa procura de alianzas e novos escenarios de colaboración co Terceiro Sector. Mais info: www.casillaempresasolidaria.es @EmpreXas_

  • O pasado 30 de xuño o Grupo de Comunicación de EAPN Galicia, en colaboración con Ecos do Sur, organizou este evento en liña para dar a coñecer e crear rede entre as múltiples e diversas iniciativas postas en marcha en Galicia para difundir o discurso alternativo e maioritario de defensa dos dereitos e a dignidade das persoas. A través desta xornada identificáronse persoas e organizacións, con proxectos e iniciativas que se están a desenvolver en Galicia para seren difundidas tanto en redes sociais coa etiqueta #ContrAporofobia como nunha Guía de Estilo para comunicadoras sobre Aporofobia e Discurso do Odio.     No 2015, as entidades membro de EAPN Galicia aprobaron por unanimidade o Código de conduta e boas prácticas na comunicación da pobreza e a exclusión social, comprometéndose a “fomentar un discurso responsable e xusto, afastado de estereotipos e mecanismos que produzan ou manteñan as situacións de discriminación” Sen sabelo, este decálogo foi o primeiro esforzo para xerar un discurso de narrativas alternativas e en positivo, lonxe do asistencialismo e a culpabilización e estigmatización das persoas en pobreza ou exclusión social. Dous anos despois, as propias persoas afectadas, participantes no Seminario “Participando contra prexuízos e #MentirasPobreza” denunciaron nun Muro das Mentiras a pandemia de odio que xa estaban a sufrir. O primeiro sitio donde se amosaron o Muro das Mentiras e o Muro da Inclusión foi no Parlamento de Galicia. No 2017, e reiterado no 2020 aprobouse por unanimidade a Declaración Institucional contra o odio e a intolerancia ás persoas en pobreza ou exclusión. Unha sociedade civil movilizada contra o odio Fronte e en paralelo a un aparentemente abrumador e artificial crecemento do discurso do odio en redes sociais e parlamentos, nos últimos anos veñen xurdindo multitude de iniciativas postas en marcha por persoas e organizacións para xerar narrativas alternativas e poñer en valor a tolerancia e a xustiza social. É un feito o avance na loita contra a aporofobia e o discurso do odio dende as múltiples iniciativas de comunicación das organizacións do Terceiro Sector membro de EAPN, coordinando dende Galicia campañas estatais como #ContrAporofobia ou #RendaMínimaSi: Pon os teus prexuízos en corentena, ou en xornadas de formación sobre ‘Como loitar contra a aporofobia, o odio e a desinformación dende Administracións Públicas e ONG’. A recentemente aprobada Lei de protección integral á infancia e a adolescencia fronte á violencia, inclúe unha disposición adicional pola que a aporofobia será perseguida como delito de odio. Unha demanda atendida e que permite que o termo de aporofobia non só se atope nas academias da lingua senón tamén no Código penal. Deste xeito, en EAPN Galicia somos conscientes da multitude de iniciativas e proxectos postos en marcha no noso territorio para difundir novas narrativas, e quixemos contribuír a darlles visibilidade e poñelas en común. A xornada contou con máis de 60 asistentes que puideron coñecer o funcionamento dalgunhas iniciativas galegas que loitan contra o odio e a discriminación dende o ámbito xudicial, educativo, comunitario, narrativo e do ciberactivismo, concluíndo que son necesarias políticas máis igualitarias e inclusivas e continuar traballando nun cambio a nivel narrativo que redunde nun cambio social. Seguimos buscando iniciativas! Se ti ou a túa organización contades con algunha iniciativa destas características queremos coñecela! Podes cubrir a seguinte ficha e facérnola chegar a info@eapn-galicia.com. Estaremos encantadas de saber de vos e de poñernos en contacto! Por suposto, podes compartir e difundir esta nova para que chegue a cantas máis persoas mellor. PROGRAMA   09.30 – 09.45 Presentación Eloina Ingerto. Presidenta EAPN Galicia Miguel Angel Santalices. Presidente Parlamento de Galicia María Dolores Fernández. Valedora do Pobo Arturo Parrado. Director Xeral de Inclusión Social 09.45 – 10.30 Camiños contra o odio O camiño legal: a aporofobia como delito de odio, con Eva Serrano. Fiscalía Xeral do Estado O camiño das novas narrativas, con Natalia Monje. Ecos do Sur – CibeRespect O camiño do activismo e accións en redes sociais, con Anxela Iglesias. LaIntersección.net 10.30 – 10.45 Guía sobre aporofobia e discurso do odio 11.00 – 12.05 Iniciativas contra o odio en Galicia Proxecto Dixitáis: Laboratorio cidadán para a competencia dixital e mediática (UVigo) Muda o Conto: Contra o discurso de odio (Agareso) Participación de familias migrantes na escola (Accem) Proxecto CibeRespect (Ecos do Sur) #Daravoltaaotexto: O Discurso do Ódio não é argumento (EAPN Portugal) Litixio estratéxico, defensa xurisdicional ás vítimas de discriminación e delitos de odio e o Servizo de Asistencia e Orientación a Vítimas de Discriminación Racial ou Étnico (Fundación Secretariado Xitano) Mulleres Pontevedresas na Rede. Análise do discurso, micromachismos e discurso de odio en Twitter (UVigo) Círculo de mulleres: Creación dun espazo propio de mulleres empoderadas (Fundación Juan Soñador) 12.05 – 12.30 Coloquio Outras iniciativas recibidas Protéxete do racismo: pon o foco en combater o odio intensificado pola pandemia do coronavirus. (Agareso) Dicionarios audiovisuais de ida e volta: é un exemplo de nova narrativa no terreo das migracións. (Agareso) “Que nada nos separe”: mensaxe de sensibilización social: “Se temos tantas cousas en común, por que deixamos que un só cromosoma nos separe?”. (Down Galicia) #FóraPrexuízos: campaña de concienciación para tratar de desbotar os prexuízos existentes contra as persoas coa síndrome de Down e outras discapacidades intelectuais. (Down Galicia) Guía de estilo sobre persoas coa síndrome de Down: Manual orientado a sensibilizar, e concienciar sobre a terminoloxía máis adecuada para referirse ás persoas coa síndrome de Down e outras discapacidades intelectuais (Down Galicia) Síndrome de Down – guía rápida: Vídeo animado no que se explica que é a síndrome de Down de maneira sinxela e visual. (Down Galicia) Libro os Bolechas: “Xela celebra o seu aniversario”: A historia céntrase na celebración dun aniversario, xa que soe ser un dos momentos máis excluíntes para as persoas coa síndrome de Down ou outras discapacidades intelectuais. (Down Galicia) Fear of missing out: Dignificar a saúde mental a través da arte e visibilizar os problemas de saúde mental e mostrar as capacidades das persoas que os teñen. (FEAFES) Botemos o estigma ao lixo: Sensibilizar á cidadanía sobre os obstáculos que provoca o estigma nas […]

  • As entidades sociais estivemos, estamos e estaremos en primeira liña, apoiando e defendendo os dereitos das persoas máis vulnerables, moitas veces posible coa colaboración de todas as persoas que marcan o X Solidario na declaración da renda. Baixo as etiquetas #emerXenciaSOLIDARIA e #ConTuXAvanzamos, as ONG galegas lanzan unha campaña nas redes sociais con vídeos de persoas beneficiarias de programas financiados co X Solidario. En Galicia, 735.705 persoas que presentaron a Declaración da Renda 2020 marcaron o recadro de “Actividades de interese social”, 19.504 máis que en 2019, pero aínda a día de hoxe 594.110 persoas seguen sen marcar a X Solidaria. Se todas as galegas e galegos marcásemos a X Solidaria, a asignación final en Galicia sería de 32.277.163 euros (12.984.780 máis do recadado). Co inicio da campaña para a presentación da Declaración da Renda, as ONG galegas, baixo o paraugas de EAPN Galicia, CERMI Galicia e Plataforma de Organizacións de Infancia de Galicia, máis ca nunca, pedimos a colaboración da cidadanía para que marque o recadro 106 de “Actividades de Interese Xeral consideradas de Interese Social”, o que se coñece como X Solidaria. A emerxencia sanitaria que padecemos dende hai un ano, está facendo máis vulnerables ás persoas que xa o eran antes da pandemia. Cara elas as ONG galegas destinan programas e servizos necesarios que, para seguir manténdose, precisan do financiamento económico que chega a través do 0,7% do IRPF, un orzamento que ás persoas contribuíntes non lles supón ningún custo a maiores e que resulta necesario para a supervivencia de moitos programas de atención ás persoas en exclusión social ou pobreza. En Galicia, a campaña de 2020 recadou 19.292.383 euros, unha cantidade aportada polas 735.705 persoas que marcaron o X Solidario na súa Declaración. Comparada coa campaña anterior, foron 19.504 persoas máis permitindo recadar 1.828.550 euros máis. Como media cada contribuínte aportou 26,22 euros. Actualmente, son aínda 594.110 persoas contribuíntes as que seguen sen marcar a X Solidaria (un total de 473.691 non marcaron ningún recadro e 120.419 só marcaron o da Igrexa). No caso de facelo, permitirían que a asignación final en Galicia incrementara en 12.984.780 euros ata un total de 32.277.165 euros. En palabras de Patricia Blanco, tesoureira de EAPN Galicia: “o IRPF abarca unha gran diversidade de programas. Aquí estamos representadas entidades que loitamos contra a pobreza, pola discapacidade e pola infancia, que vimos desenvolvendo todo tipo de actividades como programas de atención temperá, de inserción laboral, de exclusión social, para a atención a mulleres en situación de violencia machista, programas educativos…. abarcamos múltiples eidos, intentando dar resposta ás necesidades sociais que detectamos dende os nosos colectivos”. Blanco destacou igualmente o incremento de demandas detectado dende o inicio da pandemia “xa viñamos atendendo a un gran número de poboación á que debemos seguir prestando servizos, pero agora súmanse novos perfís en situación de exclusión social, aos que debemos de prestar axuda antes de que se cronifique a súa situación”. Pola súa banda, o presidente do CERMI Galicia Luciano Fernández, resaltou que “no ámbito da discapacidade estamos a observar un incremento do empobrecemento en xeral. Moitas familias quedaron sen recursos e estamos a ver como se agravan doenzas e se ralentizan recuperacións funcionais que precisan moitas persoas con discapacidade”. Finalmente, Xesús Vilas, presidente da Plataforma pola Infancia de Galicia, destacou “o aumento dos nenos e nenas que se atopan en risco de exclusión social. As familias teñen cada vez máis problemas para chegar a fin de mes, e iso tradúcese nun incremento das necesidades de moitos nenos, que por desgracia seguirán a incrementarse de non contar cos apoios necesarios” emerXencia SOLIDARIA O Terceiro Sector galego presentaba na Praza da Quintana a campaña do X Solidario que, coas medidas sanitarias pertinentes, reuniu a 20 persoas con globos nos que podían lerse “Emerxencia Solidaria” unha situación agravada coa pandemia. Ante a prevista diminución da recadación do imposto da renda derivada da crise económica, as entidades lanzaron un “chamamento de auxilio” durante a lectura dun manifesto. Nestes días, profesionais e voluntarias de moitas ONG prestan un servizo esencial na loita contra o COVID-19 e seguirán a facelo cando remate a pandemia, apoiando ás persoas máis vulnerables e defendendo os seus dereitos. Un traballo que é posible, en grande parte, grazas a todas as persoas contribuíntes que marcaron o X Solidario na súa Declaración da Renda. As entidades sociais lembraron que “somos un servizo esencial” que estivo en primeira liña apoiando e defendendo os dereitos das persoas máis vulnerables, por iso piden o apoio para “contribuír ao funcionamento das entidades que defendemos os dereitos da cidadanía”. Para rematar, as entidades de acción social galegas queren recordar que “marcando o X Solidario, o recadro de ‘Fins Sociais’, NIN pagamos máis NIN imos recibir menos cartos no caso das devolucións e podemos contribuír á realización de programas e proxectos para as persoas en risco de exclusión que máis o precisan”. Asegurar o traballo para as persoas e non a burocracia As redes e organizacións que impulsamos esta campaña, cremos fundamental manter a filosofía destes fondos de acción social que dende hai tres anos xestiona a Xunta de Galicia. Evitar a dispersión e a burocracia a través a través da xestión dos fondos por un único departamento: a Consellería de Política Social. Seguir garantindo que no último trimestre do ano sexa comunicada a resolución e ingresados os cartos para poder poñer en marcha e sobre todo dar continuidade aos programas. Máis información: www.xsolidaria.org

  • É primordial unha reconstrucción social que non deixe a ninguén fora, facendo fincapé na fenda dixital e na burocratización extrema que sofren persoas e entidades. Na asemblea de EAPN Galicia denunciouse a discriminación das entidades de acción social. A pesares de ser imprescindibles na reactivación económica e na resposta ás necesidades das persoas vulnerables seguen a non ser recoñecidas en plans de rescate, Lei de simplificación administrativa ou na xestión dos Fondos Next Generation. Aprobouse a entrada de Acción Contra el Hambre como membro da Rede. Coa participación das 28 organizacións membro da rede, na Asemblea Ordinaria aprobáronse as contas e memoria de actuacións de 2020 e o orzamento e Plan de Actuación para 2021, a través do cal EAPN Galicia seguirá traballando no fortalecemento de dereitos básicos das persoas vulnerables e o necesario recoñecemento das entidades sen ánimo de lucro, como axentes esenciais na reconstrución social. Para conseguir estes obxectivos, é necesario loitar contra as causas da pobreza e a desigualdade dende un enfoque de dereitos, o que esixe fuxir do asistencialismo e asegurar os dereitos tanto á satisfacción incondicional das necesidades básicas como a unha inclusión social activa (non unha obriga) Neste senso, recordouse a intervención de Eloína Ingerto na Comisión de Reactivación Económica, Social e Cultural: ‘A pobreza non se acompaña, combátese. E como calquera outra política de estado, non se improvisa nin consiste nunha suma de medidas curtopracistas de escaso impacto e dubidoso éxito comunicativo: esixe constancia e un compromiso de estabilidade orzamentaria, planificación estratéxica a medio e longo prazo e transparencia no seguimento de indicadores e medidas‘. Entre as actividades prioritarias para o 2021 incidirase en temas como: A posta en marcha da Nova Axenda Social de Galicia, con especial implicación da Administración Local, a través da FEGAMP, para a articulación de medidas coordinadas coa Xunta e o Terceiro Sector de Acción Social. A urxencia de garantir a inclusión residencial, xa que a escaseza de vivendas dignas, accesibles e adecuadas está a impedir de facto o éxito nos procesos e medidas de inclusión social e loita contra a pobreza. A modificación da Lei de Inclusión de Galicia, que asegure compatibilidade e subsidiariedade da Renta de Inserción Social de Galicia co Ingreso Mínimo Vital. En especial e de xeito urxente para familias con nenas, nenos ou persoas dependentes Investigar a exclusión financieira e o impacto das prácticas bancarias nas persoas en pobreza ante as múltiples denuncias de todo tipo de abusos recibidas. Loita contra a crecente fenda dixital, agravada pola pandemia, para que o acceso ás novas tecnoloxías non sexa un impedimento para a inclusión social, laboral e educativa. Elaborar Decálogo de Compromisos de Intervención Social de EAPN Galicia e as súas entidades membro, que deixe clara a aposta pola inclusión social activa con calidade e o enfoque de defensa de dereitos lonxe do asistencialismo e a aporofobia na intervención. Un plan de rescate e unha Lei do Terceiro Sector Social galego que free a súa discriminación Outro dos puntos clave da Asemblea foi a avaliación da situación ocasionada pola pandemia da COVID-19. Nos últimos meses tivo lugar un proceso frenético e urxente de adaptación das entidades, tanto a nivel organizativo interno como de cara a prestar o mellor servizo e acompañamento ás persoas que máis o precisan, precisaron e precisarán. Problemáticas xa existentes e que se viñan reclamando historicamente víronse agravadas durante este período e están a supoñer unha barreira importante na capacidade de resposta das organizacións ou na consecución dos dereitos e acceso a recursos das persoas en situación vulnerable. É xeralizada entre as entidades a incertidume polo que pasará tras a emerxencia sanitaria con moitos programas e servizos que ofertan á poboación, dependentes da financiación pública. Todas teñen asumido gastos extraordinarios que poden supoñer nun futuro inmediato a perda de servizos, programas e recursos de inclusión dirixidos a persoas en situación de pobreza e/ou exclusión. A pesares de que as entidades de acción social son imprescindibles na reactivación económica e a creación de riqueza, e de seren un axente esencial do Sistema de Servizos Sociais de Galicia e na resposta ás necesidades das persoas seguen a non ser recoñecidas, cando non abertamente discriminadas, en plans de rescate, Lei de simplificación administrativa ou mesmo na xestión dos Fondos Next Generation. As organizacións do Terceiro Sector estiveron e continuarán a realizar unha tarefa esencial, o que debe traducirse, no Goberno na Xunta e nos concellos en feitos concretos. É preciso asegurar que as organizacións sociais reciben o mesmo apoio que calquera outro sector produtivo. Dende un plan de rescate económico e financeiro urxente, ampliando ás entidades sociais as liñas de financiamento destinadas ás PEMES ou a adaptación da Lei de simplificación administrativa que reduza a burocratización extrema ata a promulgación da Lei de Diálogo Civil e Terceiro Sector de Galicia que recoñeza e regule a súa actuación. Acción Contra a Fame, novo membro de EAPN Galicia Na Asemblea aprobouse por unanimidade a entrada como novo membro de Acción Contra a Fame. Unha entidade que en España realiza a súa labor centrada no ámbito da inclusión sociolaboral, nas ofertas de emprego para persoas en risco de exclusión social, en proxectos de empregabilidade, emprendemento e capacitación, que pon o foco na creación de redes e en favorecer o acceso ao mercado laboral como unha fórmula para minimizar a vulnerabilidade.

  • No 2021 a Xunta de Galicia debe por en marcha do Plan de Choque contra a pobreza en familias Monoparentais, tal e como establece a recente Lei de Impulso Demográfico e a Estratexia Galega contra a violencia machista, en especial a máis extrema (prostitución, trata, senfogarismo). No Día Internacional polos dereitos das Mulleres, a Rede Europea de Loita contra a Pobreza e a Exclusión Social (EAPN Galicia), que reúne ás organizacións do Terceiro Sector de Acción Social comprometidas coa prevención e erradicación da pobreza e a exclusión, quere explicitar con claridade que: O contexto de crise socioeconómica e sanitaria xerado ao redor da COVID-19, está a evidenciar a fraxilidade dos dereitos alcanzados polas mulleres e a desigualdade que xa existía, sostida por un sistema social, político e económico que trata de xeito diferencial a homes e mulleres. As mulleres presentan un maior risco de contraer o virus debido a que representan unha porcentaxe desproporcionadamente elevado das persoas que traballan en primeira liña de sectores esenciais na crise actual, tal e como reflectiu o Parlamento Europeo. A pesar de que aínda non contamos con todos os datos necesarios para medir o impacto real da COVID-19 nas mulleres, todo apunta que a situación de desigualdade da que partíamos agudizouse: o desemprego aumentou considerablemente, seguen asumindo a maior parte da responsabilidade do coidado da familia, seguen gañando e aforrando menos e tendo traballos moito menos seguros, cun maior impacto da fiscalidade nas mulleres no que os impostos teñen unha maior repercusión debido aos salarios más baixos. Ademais, os traballos altamente feminizados son os que máis exposición ao virus experimentan, como a atención de cara ao público, o persoal sanitario (16,8%) e as mulleres que coidan a persoas dependentes no domicilio (16,3%). Medir canto antes o impacto real desta crise no eido dos coidados Esta situación visibilizou a enorme vulnerabilidade do noso sistema nun aspecto esencial: os coidados. Estes atópanse principalmente en mans das mulleres e están invisibilizados, precarizados e infravalorados. Evidenciouse que faltan medidas de protección e de corresponsabilidade Desde EAPN Galicia subliñamos a necesidade de que se mida o impacto real desta crise no eido dos coidados, así como o impacto global da pandemia nas mulleres. Neste contexto: Que perspectivas de futuro teñen as mulleres en situación de pobreza e exclusión a día de hoxe? Esas mulleres que non puideron incorporarse ao mercado laboral, que sofren o desemprego e a precariedade, e que, sen medidas adaptadas e específicas, quedan relegadas ao espazo patriarcal dos coidados e o fogar. É moi importante engadir unha mirada interseccional, entendendo que as mulleres non son un grupo homoxéneo e que non están igualmente posicionadas nas estruturas sociais, senón que existen outros factores, como a clase, a etnia, o lugar de procedencia, a orientación sexual, a idade ou a discapacidade, etc. que condicionan e inflúen nas situacións de discriminación e violencia que se exercen contra elas. Tampouco nos esquecemos da violencia de xénero, as situacións máis extremas de violencia, nas cales o confinamento supuxo un cativerio para moitas mulleres, outra “pandemia invisible” que nalgúns casos supuxo unha ameaza contra as súas vidas. Ante esta situación, non hai cabida para o cuestionamento dunha realidade que como Rede Europea de Loita contra a Pobreza coñecemos moi de preto. Por iso, reivindicamos que as autoridades realicen unha serie de accións: A elaboración dun informe do impacto da Covid-19 nas mulleres analizando as distintas circunstancias de interseccionalidad que inflúen directamente nesa desigualdade e nas limitacións de acceso a dereitos. A implementación dos fondos europeos para a reconstrución con perspectiva de xénero, poñendo o foco nas mulleres que sufriron a crise humanitaria provocada pola pandemia. A implementación de medidas concretas en materia de protección e corrección das desigualdades. Cumprimento do Obxectivo de Desenvolvemento Sostible Nº 5, poñendo fin a todas as formas de discriminación contra as mulleres e nenas, que non é só un dereito humano básico, senón que ademais é crucial para o desenvolvemento sostible. Xunta de Galicia: Loitar contra a pobreza nas familias monoparentais e contra a violencia machista, en especial a mais extrema No 2021, facer crible a ambición da Xunta de Galicia na loita contra a desigualdade de xénero e a violencia machista obriga a por en marcha dous compromisos electorais imprescindibles: Posta en marcha do Plan de Choque contra a pobreza en familias Monoparentais, tal e como establece a recente Lei de Impulso Demográfico. Estratexia Galega contra a violencia machista, en especial a máis extrema (prostitución, trata, senfogarismo). Elaborar o “Plan galego contra a trata e a explotación sexual“ En EAPN Galicia creemos necesaria unha transformación social que poña no centro a sustentabilidade da vida, construíndo un sistema global con políticas públicas centradas na persoa e con criterios de corresponsabilidade. Por iso, facemos un chamamento a todos os actores sociais sobre a inescusable tarefa de poñer fin a este fenómeno estrutural que provoca, en cada crise, unha reprodución social dos roles de xénero, un incremento da desigualdade e o agrandamento da fenda de risco de pobreza e exclusión social entre homes e mulleres, cimentando un presente de enorme vulnerabilidade nas que se atopan en situación de maior desprotección e hipotecando o seu futuro e o da nosa sociedade.

  • A nova Lei inclúe demandas de EAPN Galicia sobre a loita contra a pobreza en familias con nenos e nenas, en especial as monoparentais, ou a soedade non desexada, educación de 0 a 3 anos, acollida de inmigrantes ou refuxiadas, impulso ao transporte regular e comercio de proximidade no rural ou mesmo a implicación das entidades do Terceiro Sector de acción social. Ter un fillo ou unha filla é un factor de empobrecemento en Galicia. O éxito da lei so será posible cando se asegure o benestar de galegas e galegos durante todo o curso da vida, coa garantía de ingresos por riba do limiar da pobreza en familias con nenos e nenas, o acceso á vivenda digna e accesible, a inclusión sociolaboral entendida como dereito ou a empatía institucional e a simplificación da burocracia. Xa está en vigor a Lei 5/2021, de impulso demográfico de Galicia. A primeira Lei destas características en España e que pretende ser “acorde cos principios de igualdade de oportunidades, non discriminación e accesibilidade universal, que favoreza un desenvolvemento social, económico e ambiental sustentable e territorialmente equilibrado, de xeito que as persoas consideren Galicia como o lugar idóneo para vivir, establecerse e, se así o desexan, ter fillas e fillos e desenvolver o proxecto familiar que libremente escollan” Dende EAPN Galicia valórase positivamente esta Lei e a súa filosofía de garantir os dereitos e o benestar durante toda a vida das persoas e familias que viven ou que queiran vivir en Galicia, independentemente da súa procedencia xeográfica, como requisito imprescindible para ter esperanza de éxito. Amosada en principios como a garantía do interese superior do menor e o benestar infantil ou mesmo o de equidade obrigándose a dar unha “especial atención a aquelas familias con nenos e nenas en situación de vulnerabilidade pola súa situación de exclusión social ou pobreza económica” como se incidiu dende a Rede. Compre salientar a vontade de dialogo para mellorar os primeiros borradores. Froito deste intenso proceso de incidencia política, a Lei inclúe compromisos en materia de vivenda, educación ou emprego e varias das demandas específicas realizadas dende EAPN Galicia. En aspectos como a loita contra a pobreza en familias monoparentais ou a soidade non desexada, o acollemento de inmigrantes ou refuxiadas, o fomento do transporte adaptado no rural ou do consumo de produtos de proximidade ou mesmo a obrigada implicación das entidades do Terceiro Sector de Acción Social.   Tralas propostas realizas dende a Rede, acadáronse avances en cuestións como as seguintes: Especial atención ás familias con nenos e nenas en situación de vulnerabilidade. Con programas “que faciliten o acceso á vivenda da mocidade galega, das familias con fillas e fillos e persoas dependentes a cargo”. Plan de apoio ás familias monoparentais. Rexistro de Familias Monoparentais. Melloras de habitabilidade das vivendas así como a rehabilitación integral e a mellora da accesibilidade, tendo en conta os fogares nos que vivan persoas con dependencia, familias monoparentais, persoas con discapacidade ou con dificultades de mobilidade. Garantir a calidade e o carácter inclusivo dos recursos de educación infantil 0-3 anos e avanzar na súa universalización e gratuidade. Propiciar un saldo migratorio positivo e a acollida e inclusión das persoas que se asenten en Galicia, apoiando ás entidades que realizan labores de atención a persoas inmigrantes, refuxiadas ou solicitantes de protección internacional. Estratexia de prevención, atención e abordaxe integral da soidade non desexada. Rede de transportes e comunicacións que garanta a mobilidade e a conexión, preferentemente diaria. Liñas de transporte regular ou a demanda entre o medio rural e costeiro. Aumento do número e acceso a transportes adaptados. Promover o consumo de produtos de proximidade nos servizos de alimentación. Participación das organizacions do Terceiro Sector Social “nas accións de impulso demográfico para fortalecer o recoñecemento e o exercicio efectivo dos dereitos sociais, mellorar o coñecemento e a cobertura das necesidades da poboación máis vulnerable e avanzar nunha sociedade cohesionada e inclusiva” Asegurar a galegas e galegos o benestar durante toda a súa vida combatindo a pobreza A Lei de Impulso Demográfico recolle medidas importantes e necesarias para mellorar o benestar das persoas. Máis a filosofía e principios que presiden esta lei establecen o requisito imprescindible para combater o excepticismo sobre o seu posible éxito: asegurar a galegas e galegos o benestar durante todo o curso da vida implica garantir os dereitos e o benestar das persoas e familias que viven ou que queren vivir en Galicia, combatendo de xeito drástico a pobreza e a exclusión social. Ter un fillo ou unha filla é un factor de empobrecemento en Galicia. Se a taxa de risco de pobreza ou exclusión social en Galicia era do 20,3% no 2017 (IGE), a dos nenos e nenas galegos era dun 23,7% e a dos mozos e mozas dun 28,3%. E nas familias monoparentais esta taxa foi do 46,8% no 2019 (INE). O 80% dos seus descendentes están condenados a seguir na pobreza sen unha intervención pública radical e inmediata. Como se dixo na Comisión de Reactivación Económica, Social e Cultural no Parlamento de Galicia, combater con credibilidade o inverno demográfico implica por exemplo multiplicar o investimento en vivenda digna e accesible. Ou loitar contra a pobreza e a exclusión infantil e xuvenil, cunha lei específica que mellore o seu marco de protección e asegurando de inmediato as súas necesidades básicas e a das súas familias. Non se debería agardar á incerta posta en marcha do Ingreso Mínimo Vital para garantir a aquelas familias con nenos, nenas ou persoas dependentes uns ingresos incondicionados por encima do limiar de pobreza relativa, asegurando tamén o dereito á inclusión sociolaboral. Por outra banda dende EAPN Galicia considerase como requisito imprescindible o fomento do principio de empatía institucional na relación dende as distintas administracións coa cidadanía, o que permita garantir medidas que faciliten e axilicen a relación das persoas coas administracións e departamentos implicados, e que reduzan de xeito sistemático a burocracia administrativa.

  • O estudo xurde trala preocupación polas múltiples denuncias de todo tipo de abusos que expresan persoas en pobreza ou exclusión social. Identificar aquelas entidades bancarias que están aplicando comisións indebidas a persoas perceptoras de rendas minimas ou pensións e incumplindo a normativa contra a exclusión financieira ou analizar a perda de servizos nas zonas rurais son algunhas das claves da investigación. Durante todo o mes de febreiro dende as organizacións de acción social procurarase a participación do máximo número de persoas en vulnerabilidade posible a través dunha consulta online específica.   EAPN España pon en marcha o estudo: “Situación financieira das persoas atendidas por entidades sociais”. Este estudo, impulsado dende EAPN Galicia, xurde da preocupación nas organizacións de acción social polas múltiples denuncias de todo tipo de abusos na súa relación coas entidades bancarias que expresan persoas en pobreza ou exclusión social coas que están a traballar ou directamente nos encontros de participación. Quérese afondar, banco a banco, nas queixas relativas ao aumento indiscriminado de comisións bancarias ás persoas perceptoras de pensións, rendas mínimas ou todo tipo de prestacións sociais de escaso importe, o que implica de facto un incumprimento do Real Decreto 164/2019, polo que se establece un réxime gratuito de contas de pago básicas en beneficio de persoas en situación de vulnerabilidade ou con risco de exclusión financiera. Preténdese coñecer tamén a situación e dificultades financeiras dos fogares, a xestión dos recursos, o endebedamento, a fenda dixital no acceso á banca e os servizos bancarios, aspectos conflitivos relativos á xestión, ao exceso e contía das comisións e a falta de crédito, ademáis de problemas como a perda de servizos nas zonas rurais. O estudo comeza coa difusión desta consulta dirixida a persoas en vulnerabilidade atendidas por entidades sociais a fin de recoller de xeito exhaustivo as situacións que están atravesando en relación con estes problemas. Estará aberta ata o 29 de marzo. Dende EAPN pregamos a profesionais e voluntarias da administración pública e organizacións de acción social implicadas a axuda na difusión desta consulta e todo o apoio necesario para facilitar que sexa cuberta polo maior número de personas en situación ou risco de pobreza ou exclusión social posible.  

CONTACTO

Basquiños, 33
Santiago de Compostela,
15704 A Coruña
Teléfono: 881 95 72 84

Traducir

GalegoEspañol

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña a mellor experiencia de usuario. Se continúa navegando está dando o seu consentimento para a aceptación das devanditas cookies e a aceptación da nosa política de cookiespique no enlace para maior información.

ACEPTAR
Aviso de cookies